Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

POU DIFIZE IMEDYATMAN
8/18/2017
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Nouvo Lekòl e Sa Nou Renove yo Ap Akeyi Elèv Pandan Ane Lekòl 2017-18 la

Aprè kontantman abityèl kòmansman yon nouvo ane lekòl, elèv, anplwaye, ak kominote a ka atann yo a anpil nouvo etablisman ki bèl anpil nan “Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS)” (Lekòl Leta Miami-Dade County), ki ap ouvè pandan ane lekòl 2017-2018 la. Se “General Obligation Bond (GOB)” (Bon Obligasyon Jeneral) la ki rann posib bèl nouvo lekòl ak renovasyon sa yo. Votè yo te apwouve GOB a an gran majorite nan ane 2012 pou renove, remodle e ranplase lekòl; ogmante kapasite elèv; amelyore sekirite; e ofri modènizasyon teknoloji.


Lekòl Elemantè Bunche Park – Pwojè Bunche Park la gen ladan yon etablisman tounèf $10.2 milyon, 388 plas elèv avèk teknoloji nan tout salklas yo. Nouvo etablisman an gen ladan salklas pou klas matènèl rive nan klas mwayen, yon paviyon pou “Exeptional Student Education (ESE)” (Edikasyon Elèv Eksepsyonèl), laboratwa ar ak mizik, yon sant medya, zòn pou kuizin/manje, biwo administratif, andwa kouvri pou P.E., teren baskètbòl, yon zòn rezève pou timoun jwe, ak lòt espas sipò.


Lekòl Elemantè Frederick Douglass – Pwojè sa a gen ladan yon etablisman tounèf $9.7 milyon, 280 plas elèv avèk teknoloji nan tout salklas yo.  Nouvo etablisman an gen ladan salklas pou klas matènèl rive nan klas mwayen, laboratwa ar ak mizik, sant medya, zòn pou kuizin/manje, biwo administratif, andwa kouvri pou P.E., teren baskètbòl, yon zòn rezève pou timoun jwe, ak lòt espas sipò.

Akademi Preparatwa Dr. Toni Bilbao – Pwojè $15.1 milyon an pare pou ouvèti lekòl yo. Premye faz la sèvi pati klas matènèl la sou yon pwopozisyon klas jadendanfan rive nan 8yèm ane eskolè e gen ladan yon etablisman de-etaj 59,000 pye kare ki ap pran 750 plas elèv klas matènèl rive nan 5yèm ane eskolè, biwo administratif, espas elaji pou aprantisaj, laboratwa lekti/redaksyon, ar, ak mizik, sal resous; yon sant medya; zòn pou kuizin/manje; teren jwèt ak espas pou teren espò, ansanm ak zòn pou depoze e al chèche timoun ak pakin.


Akademi Preparatwa West Lakes – Pwojè plizyè faz sa a gen ladan konvèsyon ansyen Lekòl Segondè Miami MacArthur North pou yon etablisman klas matènèl rive 8yèm ane eskolè. De (2) premye faz yo fini e yo pare pou elèv pou ouvèti lekòl la. Lè li fin bati nèt, nou atann pou etablisman sa a gen plas pou jiska 1200 elèv klas matènèl rive nan 8yèm ane eskolè.  Alokasyon total pou tout faz pwojè sa a se apwoksimativman $18 milyon.


Sant K-8 Madie Ives – Pwojè konvèsyon $17.3 milyon yon ansyen lekòl elemantè pou lekòl klas matènèl rive 8yèm ane eskolè sa a gen ladan yon konbinezon nouvo bilding pou akomode ane lekòl siperyè yo ansanm ak renovasyon uit bilding ki rete yo, teknoloji nan tout nouvo salklas yo, amelyorasyon teren jwèt ak teren espò, kote pou depoze e al chèche timoun ak pakin, e lòt amelyorasyon espas siplemantè.  Nouvo bilding nan ak espas sipò yo pare pou ouvèti lekòl la.


Sant K-8 West Homestead – Pwojè $10.27 milyon an akonpli konvèsyon ansyen lekòl elemantè a pou yon lekòl klas matènèl rive 8yèm ane eskolè atravè yon konbinezon nouvo bilding, demolisyon bilding nou chwazi, ak renovasyon espas ki rete yo. Nouvo bilding nou ajoute a pral gen ladan 264 elèv akademi siperyè nan 6yèm-8yèm ane eskolè, (apwoksimativman 23,000 Pye Kare Total), e gen ladan salklas pou plizyè aktivite, salklas syans, laboratwa pou devlopman ladrès, yon teras pou ar, ak yon teras pou manje.  Anplis, li ap ofri espas P.E. pou jadenfanfan a 8yèm ane eskolè ansanm ak espas administrasyon ak sipò apwopriye, e teknoloji nan tout nouvo salklas yo. Ajans Redevlopman Kominotè Vil Homestead te kontribye $775,000. 


Lekòl Mwayen Shenandoah – Pwojè $7.2 milyon sa a gen ladan renovasyon nan Lekòl Mwayen Shenandoah, ki gen ladan ranplasman fenèt ak pòt, amelyorasyon “heating, ventilation, and air conditioning (HVAC)” (chofaj, vantilasyon, klimatizè), amelyorasyon andwa ak teren espò, amelyorasyon pasaj kouvri, amelyorasyon sistèm alam dife ak kamera sekirite, modènizasyon elektrisite; renovasyon planche ak plafon, penti deyò ak teknoloji nan tout nouvo salklas yo.


Lekòl Segondè Miami Sunset – Envestisman $6.9 milyon nan Miami Sunset la gen ladan yon nouvo pakou P.E. ak amelyorasyon teren, nouvo estidyo “Closed-Circuit Television (CCTV)” (Televizyon sikui fèmen), amelyorasyon HVAC; amelyorasyon mi anndan, plafon, limyè ak planche; twati; renovasyon twalèt ak plonbri; ranplasman pòt deyò ak anndan nou chwazi; amelyorasyon sistèm sekirite; retire pòtab ak restorasyon andwa; penti deyò ak teknoloji nan nouvo salklas.


MAST Academy @Homestead – Pwojè plizyè faz sa a te abouti a renovasyon e modènizasyon twazyèm etaj lekòl la. An jeneral, pwojè amelyorasyon $3 milyon an te gen ladan teknoloji nan tout salklas yo, sis nouvo salklas, yon laboratwa syans, espas debaz pou elèv, nouvo twalèt pou anplwaye ak divès amelyorasyon atravè lekòl la pou akomode pwogram medikal ‘iPrep’ la.

  

Lekòl Elemantè Norland – Pwojè $2.9 milyon sa a nan Lekòl Elemantè Norland gen ladan yon bilding nouvo salklas, nouvo kote pou P.E. ak pasaj ki kouvri, amelyorasyon andwa, retire pòtab ak restorasyon e renovasyon etablisman ki la a ki gen ladan renovasyon twalèt, renplasman planche nou chwazi ak amelyorasyon plafon, ranplasman fenèt kote li nesesè, penti deyò, ak nouvo teknoloji nan salklas yo.   


Lekòl Elemantè Coral Terrace – Pwojè renovasyon $2.46 milyon an nan Coral Terrace gen ladan ranplasman fenèt, amelyorasyon HVAC, yon nouvo teren jwèt, penti deyò ak teknoloji nan tout nouvo salklas yo.


Lekòl Elemantè Southside – Restorasyon istorik sa a gen ladan amelyorasyon anndan ak deyò salklas ak gwoup twalèt nan Bilding 1 an ansanm ak enstalasyon yon nouvo sifas teren jwèt ak teknoloji nan nouvo salklas yo.    Nou satisfè oubyen depase bi itilizasyon “Small/Micro Business Enterprise (S/MBE)” (Antrepriz Ti/Mikwo Biznis) Distri a etabli pou achitèk ak kontraktè yo, avav ekip sou-konsiltan ki trè divèsifye. Sa te jwenn plis ranfòsman toujou avèk angajman fèm pou Itilizasyon Travayè Lokal.


Efò Distri a ap fè pou kontinye aplike pwogram GOB a ak angajman solid pou entegrasyon ak divèsite nan pwosesis acha li a ap fè efè pozitif sou kalite anviwònman edikasyonèl la ak ekonomi lokal la.


# # #

17-DGD/17/RAM/RL

Follow us