Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

POU DIFIZE IMEDYATMAN
8/18/2017
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

M-DCPS Devwale Pla Repa Nourisan pou 2017-18

Depatman Manje ak Nitrisyon M-DCPS prezante, atik nan meni dejene ak repa midi ki bon pou lasante, nourisan pou ane lekòl 2017-18 la.  Tout atik ki nan meni yo an konfòmite avèk Règ Byennèt e gid nitrisyonèl. Fwi, vejetab, salad ak pwodui fre ki soti dirèkteman nan fèm pou ale nan lekòl yo fè pati chak plan meni yo.


Anplis seleksyon ki anba yo, nouvo atik dejene yo gen ladan ‘cinnamon twists’; ‘cheesy bites’ – pen griye; bisuit delisye.  Yo ajoute tou yon ‘‘meatloaf burger’’ (sandwich vyann moulen) sou yon pen ‘ciabatta’; yon bonbon wouj, blan e ble (avèk ‘‘cranberries blueberries’’ (fwi wouj); ak yon bonbon dekore ak plizyè koulè (50 pousan natirèl ak sik redui dekore avèk plizyè koulè).


Sandwich vyann kodenn/kodenn bekon/fwomaj ‘panini’Nouvo sandwich vejetab‘Barbacoa beef tacos’ (Ap vini nan yon mwa)