Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

POU DIFIZE IMEDYATMAN
8/17/2017
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Inovasyon ak Ekite Motive Nouvo Pwogram, Inisyativ Solid 2017-2018 M-DCPS yo

 

Elèv ak anplwaye “Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS)” (Lekòl Leta Miami Dade County) pral kòmanse ane lekòl 2017-2018 la avèk yon kantite nouvo pwogram solid nou devlope selon objektif Distri a pou ofri inovasyon nan salklas yo, rigidite akademik, ak ogmantasyon aksè elèv, ansanm ak ogmantasyon efikasite nan fonksyònman. Sipèentandan Lekòl yo Alberto M. Carvalho te devwale nouvo pwogram yo yè pandan Atelye Komisyon Konsèy Lekòl la.

 

Sipèentandan Lekòl yo Alberto M. Carvalho di, “Lansman nouvo pwogram pou ane lekòl toujou kreye yon atmosfè kontantman pou nou tout nan lekòl Leta Miami-Dade County… Nou devwale yon gwo varyete nouvo kou e pwogram Distri ki pi afime pozisyon nou kòm yon distri lekòl ki pran devan nan jeni, efikasite, ekite ak aksè enstriksyonèl. Elèv, paran, patnè edikasyon ak kominote nou an vin ap atann pwogram akademik vigoure, dènye kri ki prepare elèv nou yo pou siksè nan salklas la e aprè. Aktyèlman, 65.8 pousan elèv lekòl Leta Miami-Dade enskri nan pwogram ki pa tradisyonèl.  Bi nou se pou akonpli 100 pousan chwa nan chak kòd postal vè ane 2020. Fiti a avèk nou e nou pare.”

 

Nou kreye oubyen amelyore senkant-senk pwogram chwa/magnet e 27 inisyativ pou ane 2017-2018. Nouvo kou sa yo mete total pwogram yo a plis pase 950.

 

Nouvo pwogram magnet yo gen ladan:

·      Mega Magnet nan Lekòl Segondè Barbara Goleman, tankou ‘AP Capstone’:  STEM’ Teknoloji Finans, Maketing Dijital, Sekirite sou Entènèt, Sistèm Enfòmatik

·      Ar Vizyèl ak Pèfòmans nan Lekòl Mwayen Norland, ap prezante ‘Blackbox Theatre ak Jazz Band

·      Ar Vizyèl ak Pèfòmans nan Lekòl Segondè Miami Norland, ap prezante Ar, Dans, Mizik ak Teyat

·      Ar Vizyèl ak Pèfòmans nan nan Lekòl Mwayen Hialeah, ap prezante Dans ak Teyat

·      Ar Vizyèl ak Pèfòmans nan Lekòl Elemantè Rainbow Park, ap prezante Drama ak Teyat

·      ‘STEM’: Inovasyon Biznis ak Jesyon, Desen, Animasyon ak Jwèt e Devlopman Aplikasyon Mobil, nan Lekòl Segondè Miami Southridge

·      STEM: Konsèvasyon Biyoloji nan Lekòl Elemantè Pine Lake

Pwogram chwa ki pa magnet ki ap vini nan plizyè lekòl yo gen ladan yo:

·      Pwogram Lang Espayòl Entansif ‘Cambridge’ nan Sant K-8 Dr. Toni Bilbao

·      Pwogram Pre-Apranti nan Bilding ak Konstriksyon nan Lekòl Segondè Coral Gables, Lekòl Segondè Miami Carol City, Lekòl Segondè Miami Edison ak Lekòl Segondè Homestead

·      Pwogram Ar Kilinè nan Lekòl Segondè American, Lekòl Mwayen Jose De Diego ak Lekòl Mwayen Nautilus

·      Ospitalite ak Touris nan Lekòl Segondè Cutler Bay

·      Ospitalite nan Lekòl Mwayen Georgia Jones-Ayers

·      Pwogram Enfòmatik nan Sant K-8 Linda Lentin, Sant K-8 Morningside, Lekòl Mwayen Redland ak Sant K-8 Winston Park

·      Edikasyon Teknoloji nan Lekòl Mwayen John F. Kennedy

·      Pwogram King Carter yo: Komès ak Lojistik nan Lekòl Segondè Miami Central (Amelyorasyon Akademi) ak Lekòl Segondè Miami Northwestern

·      Akademi Medikal Syans Sante nan Lekòl Segondè South Miami

·      Biyomedikal nan Lekòl Segondè Miami Coral Park

·      Difizyon Ar ak Teknoloji nan Lekòl Segondè Southwest Miami

·      Teknoloji Miltimedya nan Lekòl Mwayen Rubén Darío

·      Akademi Mizik nan Lekòl Elemantè Ben Sheppard

·      Mandaren Chinwa nan Sant K-8 Mandarin Lakes, Lekòl Segondè Miami Palmetto, Lekòl Mwayen Palmetto, ak Lekòl Elemantè Pinecrest

·      Pwogram STEM nan Lekòl Elemantè Calusa, Lekòl Elemantè Coral Park, Lekòl Elemantè Cutler Ridge, Lekòl Elemantè Dante B. Fascell, Lekòl Elemantè Royal Palm, ak Lekòl Mwayen Rubén Darío

·      Pwogram Amelyorasyon Finans nan Sant K-8 Aventura Waterways

·      Pwogram Amelyorasyon Bakaloreya Entènasyonal nan Lekòl Mwayen Homestead

 

Nouvo Inisyativ Edikasyonèl yo gen ladan:

 

Devlope Teknoloji pou Sistèm Otomatik - Sa se pral premye lekòl nan konte Dade/Broward ki ap konsantre sou yon pwogram sètifikasyon ki vize fòme elèv pou travay teknik ki byen peye nan domèn “smart construction” (konstriksyon ak entelijans) an kolaborasyon avèk Siemens, yon lidè mondyal ki konsantre nan domèn elektrifikasyon, otomasyon ak dijitalizasyon. Yo pral fòme elèv pou repare, mentni e pwograme sistèm jesyon enèji ki pral ba yo ladrès ki rechèche, ki pral amelyore pwospektif anplwa pandan yo ap ekonomize resous natirèl nou yo.

 

“Elementary School Drug Awareness Training (ESDAT)” (Fòmasyon sou Konsyantizasyon Dwòg nan Lekòl Elemantè) - Preskripsyon epidemi opyòd la afekte anpil kominote e li vin yon kriz sante nasyonal. Fòmasyon sa a prepare elèv nan lekòl elemantè nan ba yo zouti ki nesesè pou yo pran bon dezisyon. Fòmasyon sou Konsyantizasyon Dwòg nan Lekòl Elemantè fèt pou enstwi elèv sou danje opyòd ak lòt dwòg ilegal; fason pou idantifye dwòg ki danjere e kisa pou fè e ki moun pou kontakte si yo wè oubyen jwenn dwòg/materyèl ki gen rapò ak dwòg lakay yo oubyen nan katye yo.

 

Sètifikasyon pou Asistan Sèvis Piblik Eksploratè Polis – Pwogram ki trè estriktire e disipline sa a se Lwa Florid, Depatman Edikasyon Florid, ak Depatman Polis Florid ki regilarize li.  Lè yo fini fòmasyon an, elèv yo ap elijib pou chèche travay kòm Asistan Sèvis Polis oubyen Ofisye Sèvis Kominotè. Elèv yo ap resevwa tou yon diplòm pou asiste yo nan jwenn travay lè yo gradye nan lekòl segondè.  

 

Pwojè Betsy Kaplan an: Yon Plan pou Edikasyon Mizik 2.0 – Pwogram sa a pral ofri edikasyon mizik konpreyansif pou elèv nan kominote ki pa jwenn ase sèvis nan anchènman Lekòl Segondè South Dade ak Homestead nan Rejyon Sid la.  Lekòl ki pral patisipe yo se:

 

• Lekòl Segondè South Dade

• Lekòl Mwayen South Dade

• Lekòl Mwayen Redland

• Lekòl Mwayen Homestead

• Lekòl Segondè Homestead

• Akademi K-8 Coconut Palm

ELLEVASYON - Yon solisyon ki baze nyaj ki fèt pou sipòte enstriksyon ak konfòmite “English Language Learner (ELL)” nan distri lekòl yo. Elevasyon pral bay pwofesè yo estrateji enstriksyonèl yo ka asiyen e suiv nan nivo elèv la. Li ap sipòte pwofesè tou avèk leson planifikasyon enstriksyonèl ak zouti kolaboratif, ki gwoupe elèv baze sou evalyasyon “English Language Proficiency (ELP)” (Konpetans nan Lang Anglè).  Pwogram sa a pral pèmèt Distri a bay plis pase 72,000 Elèv ki Ap Aprann Anglè sipò endividyalize pou akselere kapasite yo nan Anglè.


 

Eksploratè Klas Matènèl - Eksploratè Klas Matènèl pral entegre pratik edikasyon bonè atravè kourikoulòm ak enstriksyon dezyèm ane eskolè pou asire pwofesè, administratè, ak paran gen konesans, ladrès, ak abilite pou ede timoun akonpli tout potansyèl yo. Eksploratè Klas Matènèl yo pral adrese bezwen akademik e souliyen angajman fanmi pou maksimize aprantisaj bonè pou timoun atravè kesyon STEM ak entwodiksyon lang.

 

‘myNAFTrack’ Miami - Inisyativ sa pral ofri yon apwòch inovatif e reyèl pou elèv M-DCPS fè patnè avèk enstitisyon aprè lekòl segondè e patnè anplwa lokal ki vle bay elèv ki sètifye nan NAFTrack konsiderasyon espesyal. Sa pral asire elèv ki nan pwogram chemen karyè gradye nan kolèj, pare pou karyè e pou fiti yo, pou yo ka antre nan mache travay la e fè konpetisyon nan ekonomi global la.

 

Defi Total - Kanpay atravè tout distri sa a pral ofri ekite ak aksè pou tout elèv pandan yo ap prepare pou pran egzamen pou antre nan kolèj e/oubyen yo ap prepare pou opòtinite kou ratrapaj pou gradyasyon nan lekòl segondè. Pwogram nan pral ogmante itilizasyon pratik SAT ofisyèl gratis, sou Entènèt Akademi Khan nan. Grasa yon patenarya Akademi Komisyon Kolèj/Akademi Khan, elèv ka konekte nan nòt PSAT/SAT ak enstriksyon pèsonalize pou fòtifye ladrès akademik yo, avèk bi pou yo finalman ogmante akseptans elèv nan kolèj/inivèsite avèk lòt eksperyans edikasyonèl aprè lekòl segondè.

 

‘RAMPing Up’ Pwogram Konseye Lekòl Nou yo – Nou pral bati inisyativ atravè distri sa a daprè siksè lekòl ki resevwa deziyasyon “Recognized ASCA Model Program (RAMP)” (Pwogram Modèl ‘ASCA’ yo Rekonèt) nan “American School Counselor Association (ASCA)” (Asosyasyon Konseye Lekòl Ameriken).  Lekòl ki anpwlaye modèl sa a demontre enpak pwogram konseye lekòl yo sou akonplisman, prezans ak konpòtman elèv.

 

“PAC: Parents Advancing Careers” (Karyè ki ap Avanse Paran) - PAC pral kòwodòne sèvis pou paran pi byen konprann ki resous kominotè lokal ki disponib pou yo e kòman pou yo itilize yo pou fòtifye oubyen renouvle sitiyasyon pwofesyonèl yo. Ede paran avanse objektif karyè yo, ansanm avèk elèv yo, pral responsabilize fanmi an pou akonpli “American Dream” (Rèv Ameriken) an ansanm.

 

Pwojè ‘1Million’ Sprint - Patenarya avèk Sprint e Fondasyon Sprint sa a, pral ofri elèv 9yèm ane eskolè nan lekòl segondè, ki pa gen gwo mwayen, aksè Entènèt lakay yo, avèk aparèy mobil pou konble eka dijital la. Chak elèv ki pral patisipe ap resevwa yon aparèy san fil gratis ak sèvis gratis pou jiska katran pandan yo nan lekòl segondè. Elèv ki resevwa “smartphones” (telefòn entèlijan) pral gen kapasite ”hotspot“ (zòn aksè pou Entènèt) e apèl/mesaj tèks san limit pandan yo nan rezo Sprint la. Elèv ka konekte tablet oubyen laptòp distri a ba yo nan hotspot yo pou jwenn aksè Entènèt e fè devwa, kreye pwojè, kolabore avèk kamarad oubyen pwofesè, e plis. 

 

Lekòl Lakay sou Entènèt – Gen yon nouvo lejislasyon ki resamman elimine restriksyon sou aplikan ki pa t ale nan lekòl leta ane anvan an pou aplike pou yon lekòl aplentan, sou Entènèt. Apati 1ye jiyè, tout lekòl lakay, lekòl prive ak elèv ki abite andeyò konte a, eta a e menm peyi a ka aplike nan pwogram lekòl aplentan, sou Entènèt Distri a, Miami-Dade sou Entènèt.

 

‘iBot’: Yon Amelyorasyon Aktivite Kourikoulòm Pratik nan Nivo Elemantè - Lansman “iBOT” fasilite yon angajman pou pwolonje pwogramasyon kodaj/wobotik. Vent-sèt lekòl elemantè atravè Distri a pral ka entegre aktivite sou entwodiksyon wobotik/kodaj nan kourikoulòm syans yo deja genyen an.

 

Re-planifye Lekòl Mwayen:

 

‘Kitty Hawk’: Yon eksperyans ‘STEAM’ - Dezyèm faz Sant Aprantisaj Arsht Center a atravè Pwogram ar yo, “Kitty Hawk,” se yon pèfòmans teyat vivan ak inisyativ aprantisaj STEAM nou kreye pou tout 26,000 elèv ki nan setyèm ane eskolè nan M-DCPS. Atravè istwa Ameriken Frè Wright yo e envansyon vòl avyon, pwodiksyon sa a vize edike yon nouvo jenerasyon sou evènman istorik, ki chanje mond lan, eveye inovasyon ak panse kreyatif, e ekipe pwofesè setyèm ane eskolè yo pou ale pi lwen pase metòd ansèyman tradisyonèl pou itilize ar yo pou aprantisaj nan salklas. Se ‘Boeing’, pi gwo konpayi ayewo-espasyal, ki konplètman finanse pwogram nan.

 

Pwojè Aprantisaj Melanje nan Lekòl Mwayen ELA: Anplifye – Sa se yon ekstansyon pilòt Anplifye aktyèl Distri a ki gen ladan pwofesè 8yèm ane eskolè. Pwofesè pral gen aksè a zouti ki pèmèt yo suiv pwogrè elèv imedyatman, nan salklas, e sipò pou bay elèv yo vize opinyon yo avèk efikasite. Ap gen devlopman pwofesyonèl pou pwofesè sou entegrasyon leson ak aktivite ki sou menm liy, pou satisfè rigidite nouvo “Language Arts Florida Standards (LAFS)” (Estanda Lekti/Redaksyon Florid) e sou meyè pratik pou yon anviwònman aprantisaj melanje nan salklas. 

 

Konvèjans Dijital 3.0 – Ane sa a, nou pral pwolonje travay ki te fèt pandan dènye twa ane yo. Enplemantasyon ane sa a gen ladan 12,000 aparèy mobil pou elèv “English Language Arts (ELA)” (Redaksyon/Lekti Anglè) sizyèm ane eskolè ki nan Pwogram Aparèy Mobil yo; ekstansyon pwogram ELA Anplifye; ak ekstansyon pwogram Matematik iPrep.

 

Estaj Obsèvasyon Lekòl Mwayen sou Entènèt - Estaj Obsèvasyon sou Entènèt se yon platfòm planifikasyon karyè entèraktif. Li kreye yon apwòch eksepsyonèl pou pataje yon gwo varyete opsyon karyè ki responsabilize elèv pou yo wè andeyò salklas la e aplike li a akademik ki pral enspire yo plis sou valè edikasyon.

 

Anplis kou akademik, Distri a te devwale plizyè inisyativ fonksyònman ki vize amelyore sante ak efikasite:

 

Inisyativ Teknoloji Telesante - Telemedsin rann li posib pou rapwoche pasyan ak sèvis medikal atravè sesyon videyo sou Entènèt. Teknoloji inovatif sa a ka kreye enpak pozitif sou ogmantasyon tan elèv pase nan lekòl e konsa redui absans.  An patenarya avèk Lopital Timoun Nicklaus e Depatman Sante Florid nan Miami-Dade, 62 lekòl pral jwenn sèvis Sante Lekòl debaz ak ekstansyon teknoloji Telesante. Nou pral amelyore sèvis sa yo atravè vizit yon Enfimyè ki sètifye sou Entènèt. Nou pral itilize teknoloji a pou konekte elèv ak founisè swen sante avanse pou evalye sèten kondisyon nan po, zòrèy, zye, gòj ak poumon, pandan timoun nan toujou nan lekòl. Ekspè pral ka itilize toude zouti, vizyèl ak odyo pou evalye kondisyon medikal timoun nan atravè koneksyon izole a.

 

Pwogram Telemedsin Atravè Distri a - Enplemante yon pwogram telemedsin ka abouti a yon rediksyon nan absans e travayè ki pi ansante e pi angaje. Pwogram telemedsin nan se yon sèvis medikal sou videyo Entènèt e/oubyen konferans telefonik kote anplwaye ka jwenn swen sante nan men yon doktè ki sètifye nan yon pri ki pi ba anpil pase yon sant swen ijan oubyen yon sal ijans. Gen de (2) kalite pwogram telemedsin - konpòtman ak swen sante. Anplwaye ka resevwa tretman pou plizyè kondisyon, tankou: gòj fè mal, tèt fè mal, estomak fè mal, grip ak gwo grip.

 

Edikasyon sou Byennèt ak Pwogram Byennèt 2.0 - Atravè ogmantasyon angajman pèsonalize, pwogram sa a ‘Well Way’ sipòte pral pwomote konsyantizasyon sou byennèt ak edikasyon swen sante avèk efikasite pou akonpli amelyorasyon dirab pou sante ak byennèt anplwaye atravè lansman nouvo pwogram tankou “Wellness Wednesday” (Mèkredi Byennèt) ak “Healthy YOU” (OU an Bòn Sante).

 

Defi 100 Milya Pa - Inisyativ sa a se yon kanpay konsyantizasyon ak angajman ki itilize defi aktivite fizik pou pwomote byennèt ak yon estil lavi aktif. Itilizasyon aplikasyon mobil anplwaye pral pèmèt yo etabli objektif yo e patisipe nan konpetisyon endividyèl ak ann ekip.

 

Enskripsyon sou Entènèt – Devlopman yon nouvo sistèm enskripsyon sou Entènèt, fasil pou itilize pral kòmanse ane sa a.  Enplemantasyon konplè pwogram sa a vè 2018 pral ofri fanmi yo yon aplikasyon enskripsyon konpreyansif ki baze sou Entènèt, li pral pèmèt paran enskri oubyen re-enskri pitit yo sou Entènèt, pandan yo ap redui pri ki asosye avèk enskripsyon elèv nouvo e elèv ki ap retounen.

 

Anplwa ak ‘Clearing House’ – Inisyativ sa a ki fèt pou senplifye ransanbleman enfòmasyon konsènan opòtinite anplwa pou moun ki ap chèche travay, pral yon lokasyon santral sou Entènèt ki poste pwojè konstriksyon ak mentnans aktyèl nan distri a, objektif travayè lokal ak enfòmasyon sou kontak anplwayè.

 

‘Workplace by Facebook’ – “Workplace by Facebook” se yon rezo sosyal prive pou konpayi. Li bay yon platfòm kolaboratif ki ofri karakteristik rezo sosyal yo nan yon anviwònman kowòporasyon oubyen òganizasyonèl ki ansekirite. Platfòm sa a pral amelyore kominikasyon pami kòlèg, eveye inovasyon, kolaborasyon, aksè, pataj meyè pratik enstriksyonèl e senplifye pratik travay avèk plis efikasite. Nou pral ofri tout anplwaye M-DCPS yon Kont Travay gratis e yo pral ka kominike atravè gwoup e “chat” (konvèsasyon) avèk kòlèg yo pou pataje ide.

 

Planifikasyon a Distans - Planifikasyon a Distans ofri paran elèv ki Gen Don, Bezwen Espesyal ak elèv avèk Akomodasyon 504 (akomodasyon ki fèt pou ede elèv ki gen pwoblèm aprantisaj ak atansyon) kapasite pou gade e revize “Individual Education Plans (IEPs)” (Plan Edikasyon Endividyèl yo); “Educational Plans (EPs)” (Plan Edikasyonèl yo) ak Plan 504 yo lakay oubyen nan travay.  Paran pral ka patisipe nan reyinyon sou Entènèt avèk lekòl pitit yo nan itilize yon zouti reyinyon sou Entènèt.

 

Aplikasyon Mobil Lekòl 2.0 – Nou pral fè amelyorasyon nan “School Mobile App (SMA)” (Aplikason Mobil Lekòl) la pou amelyore aksè paran ak elèv pou enfòmasyon espesifik lekòl la.  Aplikasyon an pral ede paran ak elèv wè e resevwa enfòmasyon apwopriye sou kisa ki ap pase nan lekòl yo tankou lis kontwòl sou ouvèti lekòl, nouvèl lekòl la ak galri foto evènman lekòl yo, ansanm ak enfòmasyon sou Manm Komisyon Konsèy Lekòl yo.

 

Ensiy Entelijan - Ensiy Entelijan ap bay elèv nan ane eskolè primè yo (klas matènèl – 2yèm ane) ak sa ki gen bezwen espesyal yo mekanis senplifye pou konekte nan pòtal elèv la pou jwenn aksè a kourikoulòm pèsonalize yo sou Entènèt.  Sa pral redui kantite tan li pran pou elèv ki pi piti yo ak sa ki gen bezwen espesyal yo konekte nan pòtal elèv la, ki ogmante tan enstriksyonèl enpòtan.

 

Klike e Aksepte - Aplikasyon sou Entènèt sa a pral pèmèt anplwaye rekonèt e aksepte yon kantite fòm nan fòma elektwonik.  Anplwaye pral resevwa konfimasyon aseptans fòm avèk yon lyen nan fòm endividyèl yo pou referans alavni oubyen pou enprime. Sa redui bezwen pou enprime fòm pou siyati alamen, e amelyore kapasite pou suiv konfòmite.

 

Pwogram “Temporary Instructor Preparation and Support (TIPS)” (Preparasyon e Sipò Enstriktè Tanporè) - Pwogram sa a fèt pou bay enstrikstè tanporè ki kandida enfòmasyon apwopriye ak pwofesyonèl devlopman konpreyansif pou yo ka devlope yon gwoup talan enstrikstè-a-pwofesè tanporè ki kiltive pwofesyon ansèyman an.  Enplemantasyon li pral maksimize tan enstriksyonèl e asire elèv fè meyè eksperyans aprantisaj ki redui enpak absans pwofesè sou akonplisman elèv, avèk yon konsantrasyon sou lekòl ki pi frajil nan Distri a.

 

Akademi pou Trezorye Apanti - Akademi pou Trezorye Apranti a pral ofri meyè pratik ak fòmasyon teknik pou prepare kandida potansyèl nan asime wòl trezorye nan lekòl yo.  Patisipan nan akademi a pral resevwa responsablite finans fiskal tankou, prensip debaz kontabilite, kenbe dosye finansye ki egzak (Fon Entèn, Rapò Finansye, Rekonsilyasyon Kat Kredi), ak aktivite pou kolekte fon.  Anplis, patisipan yo pral resevwa fòmasyon nan divèsite ak pratik enklizyon jan li gen rapò ak pwosesis acha a, etik ak sèvis kliyantèl. 

 

“Mentoring and Induction for New Teachers Plus (MINT 2.0)” (Konsèy e Entegrasyon pou Nouvo Pwofesè Plis) - Gen rechèch resan ki endike elèv ka resevwa ekivalans jiska senk mwa aprantisaj adisyonèl si yo mete nouvo pwofesè yo avèk yon konseye ki trè fòme, ki bay pwofesè a enpresyon enpòtan li yo souvan. MINT 2.0 pal ofri nouvo pwofesè yo - soti nan domèn etid ki pa nan edikasyon e moun ki ap chanje karyè ki pafwa bay elèv sèvis nan lekòl ki pi frajil nou yo - sipò avèk konsèy distenge, pwolonje nan lekòl yo, pou akselere efikasite nouvo pwofesè a nan moman karyè yo fèk ap kòmanse. 

# # #

17-DGD/022/RAM/RL

Follow us