Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

POU DIFIZE IMEDYATMAN
9/10/2017
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Lekòl Leta Miami-Dade County Ap Rete Fèmen Jiska Madi

Pandan Siklòn Irma kontinye ap afekte zòn Sid Florid la, Lekòl Leta Miami-Dade County ap pran tout mezi nesesè pou asire pwoteksyon ak sekirite fanmi ak anplwaye nou yo pandan e apre tanpèt la.  Se poutèt sa, tout lekòl yo ap rete fèmen e tout aktivite anile pou madi 12 septanm 2017.


Nou gen pou n resevwa plis anons, baze sou fèmti abri yo, enspeksyon lekòl ki te sèvi kòm abri yo, ansanm ak kantite anplwaye nou ki pare pou rekòmanse travay.  


Pou n ka jwenn dènye enfòmasyon yo silvouplè sonje suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup e sou Facebook nan @MiamiSchools ak @Alberto Carvalho.  Nou ka vizite sit Entènèt distri a tou nan storms.dadeschools.net oubyen rele sou liy telefòn distri a nan 305-995-3000.  Nou ka branche tou sou chèn nouvèl lokal yo, tankou WLRN-TV, Chèn 17 ak WLRN-FM, 91.3.

# # #

17-DGD/033/RAM/CM

Follow us