Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

POU DIFIZE IMEDYATMAN
9/12/2017
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Lekòl M-DCPS yo Pap Re-Ouvri Semèn Sa a

Sipèentandan Lekòl yo Alberto M. Carvalho anonse jodi a lekòl nan Miami-Dade yo ap rete fèmen jis rive nan wikenn nan, avèk objektif pou re-ouvri klas lendi 18 septanm.  Pi gwo priyorite nou kounye a se prepare tout lekòl yo pou resevwa elèv ak anplwaye yo nan yon anviwònman ansèyman ak aprantisaj ki gen sekirite e ki konfòtab.


Apre plizyè vizit nan lekòl yo, Sipèentandan Carvalho rapòte entegrite estriktirèl lekòl yo rete solid.  Anplis, direktè lekòl yo te evalye lekòl yo, e pandan gen ti domaj nan lekòl yo, yo pa rapòte okenn gwo domaj.    


Sepandan, genyen plizyè faktè nou dwe konsidere avan nou re-ouvri lekòl yo:


1) Aksè nan kèk lekòl ki limite akoz limyè trafik ki tonbe oubyen ki pa fonksyone, pyebwa, debri eks. 


2) Aktyèlman, genyen de-tyè nan lekòl nou yo ki pa gen elektrisite.  ‘‘Florida Power and Light’’ (Konpayi Elektrik Florid) enfòme nou yo espere retabli elektrisite nan tout lekòl vè vandredi swa oubyen avan.   


3) Sistèm Enfòmatik M-DCPS la ap fonksyone, men gen anpil nan andwa yo ki gen pwoblèm konektivite, prensipalman akoz pwoblèm elektrisite.  


4)  Anpil anplwaye te vwayaje kite zòn nan pou kouri pou siklòn nan e yo bezwen tan pou yo retounen.  


Msye. Carvalho anonse tou li te kontakte Gouvènè Florid Rick Scott, ak Sipèentandan Distri Lekòl Monroe County Mark T. Porter, e li ofri pou li akeyi elèv Monroe County yo nan lekòl nou yo. 


Pou enfòmasyon ki pi ajou yo silvouplè sonje suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup e sou Facebook nan @MiamiSchools ak @Alberto Carvalho.  Nou ka vizite sit Entènèt distri a tou nan storms.dadeschools.net oubyen rele sou liy telefòn dirèk distri a nan 305-995-3000.  Nou ka branche tou sou chèn nouvèl lokal yo, tankou Televizyon WLRN, Chèn 17 ak radyoWLRN, 91.3 FM.

# # #

17-DGD/034/RAM/CM

Follow us