Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

POU DIFIZE IMEDYATMAN
12/15/2017
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Kenwood K-8 Lanse Pwojè GOB a

Sipèentandan Lekòl yo Alberto M. Carvalho, manm Komisyon Konsèy Lekòl Lubby Navarro, Direktè Lekòl la Rodolfo Rodriguez, ak administratè Distri e lekòl te rankontre ak elèv nan Kenwood K-8 Center maten an pou lanse pwojè konstriksyon “General Obligation Bond (GOB)” (Bon Obligasyon Jeneral) Kenwood la. 


Pwojè a ki gen pou fini an Fevriye 2019, gen yon envestisman GOB total $4.3 milyon e li pral ofri yon kantite amelyorasyon, ki gen ladan modènizasyon teknoloji nan nouvo salklas yo; nouvo fenèt rezistan ak tretman pou fenèt; amelyorasyon Sistèm ‘HVAC’; renovasyon twalèt; renovasyon konplè 10 salklas nan bilding 4, yon nouvo kote pou pare solèy ansanm ak pentire kloti teren jwèt la; yon pasaj pou pyeton ak kouvèti nan bilding kafeterya a, plafon nan sant medya a ak nouvo tapi sou planche a, modènizasyon limyè sekirite, ranplasman pòt ak ekipman nou chwazi e pentire deyò lekòl la.


Komisyon Konsèy Lekòl la te komisyone ‘Nyarko Architectural Group’ ak ‘VPI’ kòm achitèk ak responsab konstriksyon, respektivman. Nou atann patisipasyon total soutretans “Small Business Enterprise (SBE)” (Antrepriz Ti Biznis) pou konstriksyon an ap 32.28 pousan.

Pou dènye enfòmasyon yo silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la nan aparèy iPhone oubyen Android ou.  Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup e sou Facebook nan MiamiSchools ak AlbertoCarvalho

FOTO: Sipèentandan Lekòl yo Carvalho (mitan), antoure ak manm Komisyon Konsèy Lekòl Lubby Navarro, Direktè Lekòl
Rodolfo Rodriguez, administratè Distri ak lekòl e elèv nan Kenwood K-8 Center

# # #

17-DGD/106/RAM/RL

Follow us