Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

POU DIFIZE IMEDYATMAN
12/18/2017
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

M-DCPS Re-Òganize Eksperyans Lekòl Mwayen an

Yè, “Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS)” (Lekòl Leta Miami-Dade County) te pran yon lòt pa pou asire tranzisyon soti nan lekòl elemantè pou lekòl mwayen tradisyonèl la se yon eksperyans ki fasil, satisfezan, e enteresan pou elèv ak paran. Pwofesè, administratè nan lekòl ak distri, e anplwaye te rankonte pou diskite pwogrè e rafine pwosesis “Middle School Redesign (MSR)” (Re-Òganize Lekòl Mwayen) an.

An  2016, aprè analiz done sou pèfòmans elèv ak sondaj sou klima lekòl nan sant K-8 ak lekòl mwayen tradisyonèl yo, li te vin evidan te gen yon nesesite pou re-òganize eksperyans lekòl mwayen an.    


Atravè ane lekòl 2016-2017 la, M-DCPS te lanse yon pwosesis eksploratwa ki te gen ladan reyinyon, jounen obsèvasyon elèv, panèl ak sondaj elèv, rechèch, ak prezantasyon. Vwa elèv yo te esansyèl atravè pwosesis MSR la.


Maria Izquierdo, Ofisye Akademik Anchèf, ap angaje patisipan yo.


Twa domèn konsantrasyon te resòti: asire elèv devlope konpetans sosyal ak emosyonèl; kreye e/oubyen amelyore kou akademik, orè, ak estrikti kolaboratif ki abouti a amelyore siksè elèv; e angaje anviwònman aprantisaj 21yèm syèk ki santre sou elèv, ki ankouraje kominikasyon, kolaborasyon, kreyativite, ak panse kritik.


Ane sa a, M-DCPS lanse plizyè inisyativ ki vize kèk prensip efò replanifikasyon an, tankou yon vizit tout elèv setyèm ane eskolè nan yon pèfòmans andirèk “Kitty Hawk” nan ‘Adrienne Arsht Center for the Performing Arts’. “Kitty Hawk” ofri yon eksperyans mizikal e alafwa yon leson sou syans. Anplis, nou pral pwolonje ‘Amplify’ “English Language Arts (ELA)” (Lekti/Redaksyon Anglè), yon kourikoulòm melanje pou lekòl mwayen, e atravè inisyativ Konvèjans Dijital Distri a, salklas ELA sizyèm ane eskolè pral premye salklas ki resevwa deplwaman aparèy yo ane sa a pou amelyore pèsonalizasyon ak angajman nan ane eskolè tranzitwa enpòtan sa a. 


Aktyèlman, M-DCPS ap eksplore opòtinite pou inisyativ MSR, ki gen ladan devlopman pwofesyonèl pou direktè (tris) lekòl mwayen, materyèl pou espas inovatif yo, ak yon akademi devlopman pwofesyonèl ann ete pou ekip ki nan lekòl yo.


Rete enfòme sou efò MSR M-DCPS yo nan chèche ‘hashtag’ #MDCPSMSRedesign sou medya sosyal.


Pou dènye enfòmasyon yo silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la nan aparèy iPhone oubyen Android ou.  Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup e sou Facebook nan MiamiSchools ak AlbertoCarvalho# # #

17-DGD/111/RAM/RL

Follow us