Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

POU DIFIZE IMEDYATMAN
12/18/2017
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

MAKE DAT LA ! Fwa Kolèj Nasyonal La Ap Vin Miami, 25 Fevriye 2018 Enskri Davans Sou Entènèt Kounye a!

Reprezantan k ap soti nan prèske 200 kolèj ak inivèsite ap nan Fwa Kolèj Nasyonal 2018 Miami an – dimanch 25 fevriye 2018, pou rankontre elèv ak paran sou sijè tankou èd finansye, planifikasyon pou kolèj, admisyon, ak kondisyon pou pran egzamen.

Fwa a, ki gratis, ap fèt soti midi pou 4è nan aprèmidi, nan DoubleTree Miami Mart Airport Hotel & Convention Center, 777 N.W. 72nd Ave., Miami, FL 33126.  Pakin se $5, lajan kach sèlman.

Yo ap prezante sesyon enfòmasyon yo ann Espayòl e an Kreyòl.  Gen yon Sant Konseye ki ap disponib pou pèmèt elèv ak paran yo jwenn opòtinite pou pale avèk pwofesyonèl ki gen fòmasyon nan preparasyon, admisyon ak bousdetid pou kolèj.

Mande enfòmasyon nan divès kolèj/inivèsite nan Fwa Kolèj la fasil.  Lè elèv enskri davans, yo ka enprime yon konfimasyon ki kode y ap ka itilize nan Fwa a kòm yon idantifikasyon elektwonik.  Elèv ka enskri davans nan www.gotomyncf.com.

Se “National Association for College Admission Counseling (NACAC)” (Asosyasyon Nasyonal Konseye pou Admisyon nan Kolèj) ak Lekòl Leta Miami-Dade County ki ap patwone evènman an.  Chèmann Komisyon Konsèy Lekòl, Perla Tabares Hantman se ko-chèmann komite lokal Fwa Kolèj Nasyonal la. Sa fè 21èm ane konsekitif li kòm Ko-Chèmann.  Chak ane NACAC patwone fwa nan plis pase 50 vil atravè peyi a, ki atire 650,000 elèv ak paran.


Pou plis enfòmasyon, kontakte liy enfòmasyon pou Fwa Kolèj la nan 305-995-1739 oubyen vizite www.nacacnet.org.  Suiv evènman an nan #collegefairmiami.

Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup, e sou Facebook nan Miami-Dade County Public Schools ak @Alberto Carvalho

# # #

17-DGD/110/HD/RL

Follow us