Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

POU DIFIZE IMEDYATMAN
12/20/2017
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Yon Pwofesè M-DCPS Finalis pou Prim Global Pwofesè $1 Milyon

Dtè. Joseph Underwood, yon pwofesè nan Miami Senior High School se youn nan 50 finalis yo seleksyone pami 30,000 nomine atravè mond la pou Prim, ‘Varkey Foundation’s 2018 Global Teacher’, daprè sa fondasyon an ki baze nan vil Lond anonse 12 desanm.  Prim ‘Global  Teacher’ 1 milyon dola a te etabli an 2013 apre yon etid fondasyon an te fè ki montre sitiyasyon pwofesè ap bese nan anpil peyi.  Prim nan rekonèt yon pwofesè eksepsyonèl ki fè yon kontribisyon ekstrawòdinè nan pwofesyon an, e li vize pou fè limyè jayi sou wòl enpòtan pwofesè ap jwe nan sosyete a.

Dtè. Underwood te kòmanse karyè li kòm Antrenè Atletik Anchèf nan Miami Senior High School pandan li t ap anseye tou Syans, Teyat, Anglè pou moun ki pa pale Anglè, e apre sa, Pwodiksyon Televizyon.  Apre l te fè gwo siksè nan motive elèv ki te retisan pou yo antre nan teknoloji amizman, nan ane 2000, Dtè. Underwood te vin travay aplentan kòm pwofesè. 

Non sèlman anpil nan elèv li yo te kòmanse wè valè yon diplòm kolèj, men tou, sa ki pa t konsidere kolèj yo te wè opòtinite nan yon domèn enteresan kote yo te ka demontre e itilize kreyativite yo nan televizyon, videyo mizik, difizyon nouvèl, espò, pwodiksyon fim, ak plis toujou. 


Miami Senior High School ka vante tèt li kounye a dèske l genyen elèv ki gradye k ap travay nan pi wo degre nan endistri teknoloji amizman, tankou: yon prezantatè nouvèl nan NewYork City, yon asistan pwodiktè nan CBS Sports, e yon direktè atistik pou yon seri nan televizyon nasyonal (Burn Notice).


Ansyen elèv sa yo te kòmanse avèk pwodiksyon rapò sou videyo pou emisyon andirèk yo chak jou, ki te gen plis pase 3,000 moun k ap gade yo.  Kòm yon gwoup ki travay ansanm, elèv Dtè. Underwood yo pwodui apeprè 165 pwogram andirèk chak ane ann Anglè avèk yon segman ann Espayòl yo pwodui chak jou tou.  Dtè. Underwood resevwa divès prim pandan long karyè li e yo te entegre li nan “National Teachers Hall of Fame” (Lis Nasyonal Pwofesè Selèb) yo an 2007.    


Dtè. Underwood di, “Mwen pa ka pi kontan pase sa, pou m reprezante Lekòl Leta Miami-Dade County nan nivo mondyal.  Mwen vrèman kwè rekonesans ekstrawòdinè sa a reflete plis pase 30 ane mwen pase ap ede elèv mwen yo prepare tèt yo pou siksè pou kolèj ak chemen karyè…  Opòtinite sa a ranpli mwen ak imilite e gratitid.”


Dtè. Underwood se yon manm tou nan ‘2018 NEA Foundation Global Fellow’.  Se yon efò ki fèt pandan tout ane a ki konsantre sou konpetans global.


Dapre Fondasyon ‘Varkey’, mank Edikasyon se yon gwo faktè ki responsab anpil nan pwoblèm sosyal, politik, ekonomik, ak pwoblèm sante mond la ap fè fas jodi a, e edikasyon gen pouvwa pou redui povrete, prejije ak konfli.


Yo ap anonse gayan ‘Global Teacher Prize’ la nan fowòm ‘Global Education and Skills’ la nan Dubai 18 mas 2018. 


Pou dènye enfòmasyon yo silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la nan aparèy iPhone oubyen Android ou.  Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup e sou Facebook nan MiamiSchools ak AlbertoCarvalho.

FOTO: Dtè. Joseph Underwood “lakay” nan salklas li.


# # #

17-DGD/112/RAM/CM

Follow us