Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

POU DIFIZE IMEDYATMAN
12/11/2018
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

M-DCPS Fè Seremoni Koupe Riban GOB nan Lekòl Mwayen Shenandoah

Sipèentandan Lekòl yo Alberto M. Carvalho; reprezantan biwo manm Komisyon Konsèy Lekòl Mari Tere Rojas; administratè Distri ak anplwaye lekòl la e elèv yo te rasanble maten an pou ofisyèlman inogire nouvo pwojè konstriksyon Bon Obligasyon Jeneral la nan Lekòl Mwayen Shenandoah avèk yon seremoni koupe riban.


‘Saltz Michelson Architects’ ak manadjè konstriksyon Thornton Construction te fini pwojè $7.3 milyon an, ki gen ladan modènizasyon teknoloji nan salklas; ranplasman fenèt ak pòt; pentire deyò ak anndan; ranplasman “heating, ventilation and air conditioning (HVAC)” (chofaj, vantilasyon ak klimatizè) nan bilding 1; nouvo baryè antre, nouvo lèt ak non lekòl la e limyè nan antre prensipal la; ak divès lòt amelyorasyon e modènizasyon atravè tout lekòl la.


Elèv 8èm ane eskolè David Hernandez di, “Sa GOB sa a vle di pou mwen...Mwen renmen Shenandoah, Mwen renmen lè m nan lekòl la. E amelyorasyon sa yo jis fè lekòl la pi bon, pi nouvo e pi inovatif pou jenerasyon fiti ki pral vin isit la, e mwen panse sa se mayifik.”


Paran/pwofesè Dtè. Ana E. Flores di, “Mwen panse GOB a pote kontantman, yon nouvo imaj pou lavni ki definitivman asire timoun nou yo, pitit mwen an, kontan vin lekòl chak jou e yo kontan yo vini... Sa se yon anviwònman kote salklas yo ranpli ak aktivite anrichisan e elèv ka aprann tout sa yo kapab. Kòm yon paran, mwen kontan wè pitit mwen an vini nan yon si bèl lekòl.”

Pwojè bon obligasyon lekòl yo se rezilta Bon Obligasyon Jeneral $1.2 milya votè yo te apwouve an gran majorite a. Yo ap sèvi ak bon an pou modènize e konstwi bilding lekòl atravè Distri a, ogmante kapasite elèv, mete plis sekirite nan etablisman yo, e modènize teknoloji nan tout lekòl yo.


Pou aprann plis sou pwogrè ki ap fèt nan pwojè referandòm Komisyon Konsèy Lekòl la, vizite http://gobprogress.com.


Pou dènye enfòmasyon yo silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la nan aparèy iPhone oubyen Android ou.  Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup e sou Facebook nan MiamiSchools ak AlbertoCarvalho


Deskripsyon Foto a: Sipèentandan Carvalho ak Direktris Bianca Calzadilla (nan mitan) rankontre ak elèv e administratè Distri ak lekòl nan Lekòl Mwayen Shenandoah pou yo ka patisipe nan selebrasyon koupe riban an.

# # #

18-DGD/76/RAM/RL

Follow us

Search

Go!

In The News

Video