Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

POU DIFIZE IMEDYATMAN
12/17/2018
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

M-DCPS Anonse Lòt Andwa Adisyonèl ki Pral Patisipe nan Sèvis Repa Aprè Lekòl pou 2018-2019 la

“Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS) (Lekòl Leta Miami-Dade County) ofri kounye a Pwogram Repa Aprè Lekòl, yon sou-eleman nan Pwogram Repa pou Swen Timoun, anba Depatman Agrikilti Etazini, nan plis pase 200 lekòl e li anonse enplemantasyon yon andwa adisyonèl ki ap kòmanse 1ye fevriye 2019 nan iTech@Thomas A. Edison Education Center: 6101 N.W. 2nd Ave, Miami, Florida 33127.


Pwogram Repa Aprè Lekòl la fèt pou asire elèv ki ap patisipe nan pwogram edikasyonèl oubyen aktivite anrichisman aprè lekòl regilyèman resevwa nitrisyon yo bezwen nan fen jounen lekòl la pou yo aprann e devlope.  Repa aprè lekòl yo satisfè demand USDA yo e yo gen ladan fwi ak legim fre. Repa aprè lekòl la disponib san okenn chaj apa kèlkeswa ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, laj, oubyen enfimite timoun ki enskri nan pwogram swen aprè lekòl la nan andwa ki mansyone anwo a. Pou detay espesifik, silvouplè kontakte chak lekòl dirèkteman.


Nouvo pwogram edikasyonèl oubyen anrichisman aprè lekòl ki kòmanse nenpòt lè pandan ane akademik 2018-2019 la ka fè demand repa aprè lekòl pou elèv ki enskri nan pwogram nan kontakte Depatman Manje ak Nitrisyon M-DCPS la.


Ann akò avèk lwa Federal sou dwa sivil ak règleman e règ sou dwa sivil “U.S. Department of Agriculture (USDA)” (Depatman Agrikilti Etazini), yo entèdi USDA, Ajans, biwo, ak anplwaye li yo, ansanm ak enstitisyon ki ap patisipe oubyen administre pwogram USDA yo pou yo fè diskriminasyon ki baze sou ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, andikap, laj, revanj oubyen vanjans pou aktivite dwa sivil yon moun te fè anvan nan kèlkeswa pwogram oubyen aktivite USDA ap fè oubyen finanse.  Moun ki gen andikap ki bezwen mwayen kominikasyon altènatif pou jwenn enfòmasyon sou pwogram nan (egz. Bray, ekriti gwo karaktè, anrejistreman odyo, Lang Siy Ameriken, eks.), dwe kontakte Ajans (Eta oubyen lokal) kote yo te aplike pou benefis yo.  Moun ki soud, mal pou tande oubyen ki gen andikap pou pale ka kontakte USDA atravè Sèvis Relè Federal la nan (800) 877-8339.  Anplis, enfòmasyon sou pwogram nan ka disponib nan lòt lang ki pa Anglè.  Pou pote yon plent kont diskriminasyon nan pwogram nan, ranpli fòm USDA Program Discrimination Complaint Form, (AD-3027) ki sou Entènèt nan: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, e nan nenpòt biwo USDA, oubyen voye yon lèt nan adrès USDA e mete ladan tout enfòmasyon yo mande nan fòm nan. 


Pou mande yon kopi fòm plent la, rele nan (866) 632-9992.  Voye fòm ki ranpli a oubyen lèt la bay USDA atravè: 


1) lapòs: U.S. Department of Agriculture

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights

1400 Independence Avenue, SW 

Washington, D.C. 20250-9410


2) faks: (202) 690-7442; oubyen 


3) adrès elektwonik: program.intake@usda.gov.  


Enstitisyon sa a ofri tout moun menm opòtinite 


Pou dènye enfòmasyon yo, silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la sou aprarèy iPhone oubyen Android ou.  Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup, e sou Facebook nan MiamiSchools ak AlbertoCarvalho.


# # #

18-DGD/79/RAM/SD

Follow us

Search

Go!

In The News

Video