Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

POU DIFIZE IMEDYATMAN
12/19/2018
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

MAKE DAT LA ! Fwa Kolèj Nasyonal La Ap Vin Miami, 24 Fvriye 2019 Enskri Davans Sou Entènèt Kounye a!

Reprezantan k ap soti nan prèske 200 kolèj ak inivèsite ap nan Fwa Kolèj Nasyonal 2019 Miami an dimanch 24 fevriye 2019, pou rankontre elèv ak paran sou sijè tankou èd finansye, planifikasyon pou kolèj, admisyon, ak egzijans pou pran egzamen.

Fwa a, ki gratis, ap fèt soti midi pou 4è nan aprèmidi, nan DoubleTree Miami by Hilton Hotel Miami Airport & Convention Center, 777 N.W. 72nd Ave., Miami, FL 33126.  Pakin se $5, lajan kach sèlman.

Yo ap prezante sesyon enfòmasyon yo ann Espayòl e an Kreyòl.  Gen yon Sant Konseye ki ap disponib pou pèmet elèv ak paran yo jwenn opòtinite pou pale avèk pwofesyonèl ki gen fòmasyon nan preparasyon, admisyon ak bousdetid pou kolèj.

Mande enfòmasyon nan divès kolèj/inivèsite nan Fwa Kolèj la fèk vin pi fasil.  Lè elèv enskri davans, yo ka enprime yon konfimasyon ki kode y ap ka itilize nan Fwa a kòm yon Idantifikasyon elektwonik.  Elèv ka enskri davans nan www.gotomyncf.com.

“National Association for College Admission Counseling (NACAC)” (Asosyasyon Nasyonal Konseye pou Admisyon nan Kolèj) ak Lekòl Leta Miami-Dade County ap patwone evènman an.  Chèmann Komisyon Konsèy Lekòl, Perla Tabares Hantman se ko-chèmann komite lokal Fwa Kolèj Nasyonal la. Sa fè 22èm ane konsekitif li kòm Ko-Chèmann.  Chak ane NACAC patwone fwa, nan plis pase 50 vil atravè peyi a, ki atire 650,000 elèv ak paran.

Pou plis enfòmasyon, kontakte liy enfòmasyon pou Fwa Kolèj la nan 305-995-1739 oubyen vizite www.nacacnet.org. Suiv Evènman an sou medya sosyal nan #collegefairmiami.

Pou dènye enfòmasyon yo silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la nan aparèy iPhone oubyen Android ou.  Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup e sou Facebook nan MiamiSchools and AlbertoCarvalho

# # #

18-DGD/70/HD/RL

Follow us

Search

Go!

In The News

Video