Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

POU DIFIZE IMEDYATMAN
12/18/2018
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

M-DCPS Avèti: Menas Lekòl sou Entènèt Lakoz Arestasyon

“Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS)” (Lekòl Leta Miami-Dade County) resevwa 47 menas jiska prezan ane lekòl sa a, ki lakoz nèf arestasyon; avèk youn ki fèk fèt jodi a. Fo menas sa yo deranje anviwònman edikasyonèl lekòl yo e entèfere avèk abilite polis pou l pwoteje lekòl yo kont vrè danje; epwize resous lapolis; koute takspeyè yo lajan; e ogmante nivo estrès, anksyete ak absans.

 

Sipèentandan Lekòl yo Alberto M. Carvalho di, “Nan semèn ki sot pase yo, distri lekòl la te ankonbre ak menas medya sosyal kote pifò nan yo pa t kredib… Fo menas ak plezantri kèlkeswa fason ki vize lekòl yo rann ekilib ant sekirite ak enstriksyon nan lekòl yo difisil, si pa enposib. Kòm yon komonite, nou gen obligasyon pou n ankouraje tout moun, espesyalman timoun, pou itilize medya sosyal yon fason ki responsab. Konsekans pou fè sa ka destriktif pou avni yon timoun.”

 

“Miami-Dade Schools Police Department (M-DSPD)” (Depatman Polis Lekòl Miami-Dade County) pran chak menas oserye e l ap travay deprè avèk lòt ajans aplikasyon lalwa pou envestige yo chak pou yo ka detèmine vyabilite menas la e idantifye moun ki responsab la.

 

An mwayèn li pran 24 èdtan, atravè yon peryòd twa jou travay, pou envestige ka menas sa yo nan soti kòmansman alafen. Ka ki pi senp yo ka rezoud nan yon peryòd uit èdtan (8) avèk yon detektif, pandan lòt ka pran plis pase karant èdtan (40) e mande plizyè detektif ak patisipasyon polis ekstèn e ajans jistis kriminèl. Gen ka ki mande kolaborasyon deprè avèk Biwo Avoka Eta Miami-Dade e avèk “Homeland Security Bureau” (Biwo Sekirite Teritwa) M-DPD a. Anpil fwa nou mande detektif ak pèsonèl direksyon an pou travay aprè lè regilye yo, e “overtime” (lè siplemantè).

 

 

 

 

 

 

Distri a ap raple piblik la gen anpil chans pou idantifye chak moun ki fè yon menas parèy; yon menas ekri pou tiye oubyen fè yon moun mal se yon krim grav nou pap tolere; e lajistis ap pousuiv moun ki responsab yo nan dènye limit lalwa. Jiska maten an, uit arestasyon deja fèt.

 

Chèf Polis Lekòl Miami-Dade Edwin Lopez di, “Sekirite lekòl yo se premye priyorite nou... Fòs polis nou an ap envestige chak menas, ki gen ladan menas ki se plezantri. Paran, elèv ak fanmi dwe konprann nou konsidere fo menas kont yon lekòl oubyen yon andwa piblik kòm yon krim federal e ka lakoz yon arestasyon oubyen yon dosye kriminèl. Fo menas pa vo avni ou oubyen libète ou.”  

 

Evidamman arestasyon afekte avni elèv pou lontan. Ka gen yon chaj federal ladan, ki abouti a yon santans senkan maksimòm nan prizon. Menmsi chaj federal pa jistifye, yo ka konsidere chaj eta a.

 

Nan kòmansman ane sa a, Komisyon Konsèy Lekòl la te apwouve yon atik ki andose Kanpay Konsyantizasyon sou Edikasyon FBI la, #ThinkBeforeYouPost, sou konsekans poste fo menas pou lekòl ak lòt andwa piblik.

 

Menmsi tout prekosyon sou plas, nou raple kominote a vijilans kontinye fason ki pi efikas pou anpeche sitiyasyon danjere. Atravè inisyativ Wè yon Bagay, Di yon Bagay, nou ankouraje nenpòt moun ki wè yon aktivite sispèk pou rele 305-995-COPS oubyen kontakte “Federal Bureau of Investigations (FBI)” (Biwo Envestigasyon Federal) nan tips.fbi.gov oubyen nan telefòn (1-800-CALL-FBI).

Pou dènye enfòmasyon yo silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la nan aparèy iPhone oubyen Android ou.  Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup e sou Facebook nan MiamiSchools and AlbertoCarvalho

# # #

18-DGD/081/HD/RL

Follow us

Search

Go!

In The News

Video