Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

POU DIFIZE IMEDYATMAN
1/11/2019
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

M-DCPS Ap Sipòte Elèv, Anplwaye Fèmti Gouvènman an Afekte

Pandan fèmti gouvènman an ap antre nan twazyèm semèn li, yo estime 800,000 anplwaye federal pap touche premye chèk travay yo vandredi. “Miami-Dade County Public Schools’ (M-DCPS)” (Lekòl Leta Miami-Dade County) pare pou l asiste fanmi elèv ak anplwaye fèmti sa a ka afekte.

“Department of Food and Nutrition” (Depatman Manje ak Nitrisyon) distri a ap raple e ankouraje paran, sitiyasyon finansye yo ka chanje, yo ka aplike nenpòt lè pou pitit yo resevwa repa midi gratis oubyen nan pri redui. Ou ka jwenn aplikasyon an nan freeandreducedmealapp.dadeschools.net.

Dejene GRATIS pou elèv nan tout Lekòl Leta Miami-Dade chak jou lekòl.

Sipèentandan Lekòl yo Alberto M. Carvalho di, “Kontinyasyon fèmti gouvènman federal la ka lakoz advèsite finansye enprevizib ki negatif pou fanmi nan kominote nou an… Byennèt chak manm nan kominote nou an se yon priyorite pou Komisyon Konsèy Lekòl nou an. Konsa, Lekòl Leta Miami-Dade County deja pare pou asiste fanmi sa yo ki afekte nan ofri yo sipò adisyonèl.”

Kounye a, 74.2 pousan elèv M-DCPS elijib pou repa midi gratis.  Distri a sèvi tou manje aprè lekòl nan 234 lekòl elemantè, mwayen ak segondè. Se swa direktè lekòl yo oubyen ajans kominotè yo ki sèvi manje pou elèv ki ap patisipe nan pwogram aprè lekòl yo.

Anplis, M-DCPS fè patenarya avèk “South Florida Educational Federal Credit Union” (Kowoperativ Kredi Federal nan Sid Florid) pou asiste anplwaye ak fanmi fèmti gouvènman an afekte. Anplwaye yo ta dwe konnen gen pwogram an plas pou asiste anplwaye M-DCPS yo oubyen fanmi yo ki gen kont oubyen prè avèk kowoperativ la.

“Employee Assistance Program (EAP)” (Pwogram Asistans Anplwaye) Distri a pare tou pou l ofri sipò ak resous ki disponib pou anplwaye ak fanmi yo fèmti a afekte.

Pou kesyon sou pwogram repa midi a, paran ka rele 786-275-0400, ekstansyon 5000.  Pou plis enfòmasyon, anplwaye yo ka kontakte Credit Union nan 305-270-5200 oubyen EAP nan 305-995-7111.

Pou dènye enfòmasyon yo silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la nan aparèy iPhone oubyen Android ou.  Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup e sou Facebook nanMiamiSchools ak AlbertoCarvalho


# # #

19-DGD/090-/HD/RL

Follow us

Search

Go!

In The News

Video