Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

POU DIFIZE IMEDYATMAN
7/25/2019
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Komisyon Konsèy Lekòl Miami-Dade Apwouve Premye Lekti Bidjè Pwovizwa 2019-2020 an

Komisyon Konsèy Lekòl Miami-Dade te apwouve premye lekti bidjè pwovizwa “Fiscal Year (FY)” (Ane Fiskal) 2019-2020 distri lekòl la pandan odyans piblik jiyè li a sou bidjè.  Yon fwa ankò, takspeyè pral wè yon rediksyon nan pousantaj revni taks sou pwopriye (yo te vote) de 6.504 a 6.275.  Menmlè votè yo te apwouve an gran majorite yon evalyasyon an novanm sèlman pou itilize yo pou salè pwofesè ak sekirite nan lekòl yo, takspeyè yo ap sèlman wè yon ogmantasyon yo estime a 0.415 “mills” (1/10 santim), 45 pousan pi ba pase 0.75 yo te vote nan bwat bilten an. Premye konsantrasyon pwopozisyon bidjè $5.4 milya se pou kontinye amelyore akonplisman elèv yo ansanm ak, asire sekirite nan lekòl yo, pwokire pou bezwen sante mantal elèv yo, e pwoteksyon anplwaye enstriksyonèl trè efikas nou yo.


Sipèentandan Lekòl yo Alberto M. Carvalho di, “Nou yon fwa ankò livre yon bidjè baze sou valè ki priyorize elèv nou yo e pwoteje mendèv nou an… Atravè efò Komisyon Konsèy Lekòl vizyonè nou an e ekip finansye nou an, to eta a mande e sa Komisyon Konsèy la kontwole ap pi ba pase sa ane dènyè a, poutan ap gen ogmantasyon nan salè mwayèn pwofesè yo, depans pou pwoteksyon ak sekirite, e konseye ak lòt sèvis sante mantal.”


Atravè revni ki fèk vin diponib votè yo te apwouve nan referandòm novanm nan, envestisman nan pwoteksyon ak sekirite elèv yo pral ogmante a $29 milyon, pou asire yon ofisye polis prezan nan chak lekòl. Nou ap bay Lekòl ‘Charter’ yo revni pwopòsyonèl pou “Safe Schools” (Sekirite nan Lekòl yo).


Nou ap dispoze $1 milyon pou ogmantasyon sèvis konseye ak sante mantal.


Bidjè a ap reflete angajman Distri a pou akonplisman elèv nan, pami lòt envestisman, sipòte pwolongasyon opsyon chwa paran, sèvis pwoteksyon pou elèv ki gen andikap e pwoteje pwogram akademik tankou jounen 8-peryòd ak “Middle School Redesign” (Re-òganizasyon Lekòl Mwayen).


Bidjè sa a ogmante salè pwofesè a $211 milyon, ki lakoz yon ogmantasyon nan salè mwayèn pwofesè a pase 15 pousan pi wo pase mwayèn nasyonal la e potansyèlman pi wo nan eta a. Nou ap mete disponib $16 milyon pou opòtinite negosyasyon kolektif pou ogmante salè referandòm nan pa sipòte. Anplis, nou ap retni swen sante abòdab pou anplwaye yo.


Grasa takspeyè yo, Distri a kontinye akselere enplemantasyon pwogram Bon Obligasyon Jeneral la avèk 1053 pwojè nan diferan etap devlopman. 


Komisyon Konsèy Lekòl Mami-Dade County pral fè odyans piblik final la e adopte bidjè FY 2019-2020 an jou ki ap 4 septanm 2019 a 6:00 diswa nan oditoryòm School Board Administration Building, 1450 N.E. 2nd Avenue, Miami, FL 33132.


Pou dènye enfòmasyon yo silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la nan aparèy iPhone oubyen Android ou.  Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup e sou Facebook nan MiamiSchools ak AlbertoCarvalho.


# # #

19-DGD/006/RAM/RL

Follow us