Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

POU DIFIZE IMEDYATMAN
7/26/2019
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Wikenn San Taks nan Florid se 2 Out Rive 6 Out 2019

Lè a rive ane sa a ankò!  Achtè Florid yo yon fwa ankò pral gen yon “tax-free holiday” (konje san taks) nan antisipasyon nouvo ane lekòl la. Ane sa a, konje san taks sou lavant la ap kòmanse a 12:01 dimaten nan vandredi 2 out 2019, e l ap fini a 11:59 diswa nan madi 6 out 2019. 

 


Diran peryòd sa a, yo pap kolekte taks sou lavant oubyen taks opsyon lokal nan Florid sou sa ki ap suiv yo:

Rad, soulye, ak sèten akseswa, ki ap vann $60 oubyen mwens pou chak atik, e

Sèten founiti klasik ki ap vann $15 oubyen mwens pou chak atik

Sèten òdinatè pèsonèl oubyen akseswa ki gen rapò ak yo ki koute $1,000 oubyen mwens pa atik, telefòn pòtab pa ladan.


Nan reyinyon Komisyon Konsèy Lekòl avril 2019 la, kòlèg Chèmann Komisyon Konsèy Lekòl Miami-Dade Perla Tabares Hantman yo te dakò alinanimite sou pwopozisyon pou pwomouvwa konje sa a pou fanmi yo.


Pou plis enfòmasyon sou konje san taks la, e pou yon lis atik espesifik ak kondisyon taks pou atik sa yo pandan peryòd san taks la vizite: 


http://floridarevenue.com/backtoschool/Pages/default.aspx 


NÒT POU EDITÈ:  Atachman feyè


Pou dènye enfòmasyon yo silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la nan aparèy iPhone oubyen Android ou.  Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup e sou Facebook nan MiamiSchools ak AlbertoCarvalho.


# # #

19-DGD/009/RAM/RL

Follow us