Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

POU DIFIZE IMEDYATMAN
8/14/2019
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

M-DCPS Ofri Paran Konsèy pou Elèv 3 ak 4 ane Ki ap Kòmanse Eksperyans Akademik yo Ane sa a

Depatman Pwogram Kòmansman Edikasyon Timoun Bonè “Miami-Dade County Public Schools’ (M-DCPS)” (Lekòl Leta Miami-Dade County) ofri konsèy sou tranzisyon retou lekòl pou yon kòmansman fasil ane lekòl 2019-2020 an. 


Pou asire yon tranzisyon fasil pou soti nan vakans ete e kòmanse lekòl, nou ankouraje paran yo pou eseye konsèy ak estrateji ki ap suiv yo:

Li liv sou klas matènèl – Li liv avèk pitit ou sou ale nan klas matènèl. Pale de istwa a e fason pèsonaj yo santi yo e mande pitit ou kòman li santi l sou kesyon ale lekòl.

Dekri kisa ki ap rive nan lekòl – Pale de bagay enteresan pitit ou pral aprann lekòl. Pale de woutin chak jou yo dwe atann yo, pa egzanp, eksplike yo kòman y ap fikse lè pou yo jwe e pou manje repa midi.

Vizite lekòl la anvan premye jou an – Kondui oubyen pase devan nouvo lekòl la e pale ak pitit ou sou kisa ki pral pase la a – lè pou istwa, aprann nouvo bagay, fè nouvo zanmi.

Planifye moman separasyon yo nan premye semèn lekòl la – Sonje pou w kenbe moman separasyon yo kout e agreyab.   Li pafètman natirèl pou timoun fè eksperyans enkyetid separasyon pandan premye semèn w ap depoze yo lekòl. Prepare w pou kèk kriye men rete pozitif pou pitit ou pa konprann ou menm tou ou anksye pou kite li.  

Etabli yon woutin pou lè dòmi – Etabli yon woutin pou lè dòmi nou toude ou menm ak pitit ou a konprann. Bay pitit ou a aktivite, son, oubyen objè ki ede l santi l kalm e trankil pandan lè anvan li ale dòmi. Rasire pitit ou a demen pral gen plis amizman ak tan espesyal.

Pratike ladrès èd pèsonèl – Ede pitit ou a pratike ladrès tankou boutonnen ak deboutonnen pantalon, mete soulye, ouvè manje ki vlope, eks.  

Paran ki toujou ap chèche yon pwogram “early childhood or voluntary prekindergarten” (kòmansman edikasyon bonè oubyen lekòl matènèl volontè) ka kontakte lekòl katye yo oubyen Depatman Pwogram “Early Childhood” (kòmansman edikasyon bonè) nan 305-995-7632. 


Pou dènye enfòmasyon yo, silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la sou aprarèy iPhone oubyen Android ou.  Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup, e sou Facebook nan MiamiSchools ak AlbertoCarvalho.


# # #

19-DGD/026/RAM/SD

Follow us