Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

POU DIFIZE IMEDYATMAN
8/14/2019
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

M-DCPS Akeyi Nouvo Ofisye nan Pi Gwo Seremoni Prestasyon Sèman Polis Lekòl la

Sipèentandan “Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS)” (Lekòl Leta Miami-Dade County) Alberto M. Carvalho te rankontre avèk manm Komisyon Konsèy Lekòl, Chèf Edwin Lopez “Miami-Dade Schools Police Department (M-DSPD)” (Depatman Polis Lekòl Miami-Dade), ofisye Polis Lekòl ak fanmi e zanmi yo pou yon seremoni prestasyon sèman pou 45 nouvo ofisye M-DSPD nan Miami Senior High School. Anplis sa ki te prete sèman yo, yo te pwomote 23 ofisye pou angajman solid yo nan pwoteksyon lekòl ak elèv nou yo. Rekritman ofisye polis adisyonèl sa yo pral pèmèt M-DCPS kontinye ogmante prezans li nan lekòl nou yo. 


Ofisye nou fèk anplwaye yo gen ladan yon ponpye ak ‘EMT’ sètifye, ansyen ofisye nan depatman polis Miami Springs, Coral Gables ak Hialeah, diferan ansyen elèv M-DCPS, elèv ki ale nan Miami-Dade ak FIU, atlèt nan kolèj, ak veteran ‘Marine Corps’ ak ‘United States Army’. 

Pou dènye enfòmasyon yo silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la nan aparèy iPhone oubyen Android ou.  Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup e sou Facebook nan MiamiSchools ak AlbertoCarvalho.

Deskripsyon Foto a:M-DSPD jire pou sèvi e pwoteje elèv, anplwaye, lekòl nou yo ak kominote a pandan yon seremoni prestasyon sèman.

# # #

19-DGD/023/RAM/RL

Follow us