Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

POU DIFIZE IMEDYATMAN
8/14/2019
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

M-DCPS Anonse Sèvis Repa Apre Lekòl Ap Kontinye Pou 2019-2020

“Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS)” (Lekòl Leta Miami-Dade County) kounye a ofri "Pwogram Repa Apre Lekòl," yon sou-konpozan Pwogram Manje Swen pou Timoun ki anba Depatman Agrikilti Etazini, nan plis pase 200 lekòl e li kontan pou anonse sèvis li ap kontinye, kòmanse 19 out 2019.


Pwogram repa apre lekòl la asire elèv ki ap patisipe nan pwogram orè regilye apre lekòl oubyen aktivite anrichisman yo resevwa nitrisyon adisyonèl yo bezwen nan fen jounen an pou yo ka aprann e grandi. Repa apre lekòl yo satisfè tout egzijans USDA e yo gen ladan fwi ak legim fre. Repa apre lekòl yo disponib san okenn frè separe kèlkeswa ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, laj, oubyen andikap pou timoun ki enskri nan pwogram swen apre lekòl nan nan andwa nou mansyone anwo a. Pou detay espesifik, silvouplè kontakte chak lekòl dirèkteman.


Nouvo edikasyon apre lekòl oubyen pwogram anrichisman ki kòmanse nenpòt ki lè pandan ane akademik 2019-2020 an ka mande repa apre lekòl pou elèv ki enskri nan pwogram yo lè yo kontakte Depatman Manje ak Nitrisyon M-DCPS la. Lekòl M-DCPS ki gen pwogram “Repa Apre Lekòl” kounye a pou ane lekòl 2019-2020 yo se sa ki ap suiv yo:

Lekòl Elemantè / Sant K-8

Academy for International Education

Biscayne Gardens Elementary

Ada Merritt K-8 Center

Bob Graham Educational Center

Agenoria Paschal/Olinda Elementary

Bowman Ashe/Doolin K-8 Academy

Air Base Elementary

Brentwood Elementary

Amelia Earhart Elementary

Broadmoor Elementary

Arch Creek Elementary

Bunche Park Elementary

Arcola Lake Elementary

Calusa Elementary

Auburndale Elementary

Campbell Drive Elementary

Avocado Elementary

Caribbean Elementary

Banyan Elementary

Carol City Elementary

Barbara Hawkins Elementary

Carrie P. Meek/Westview K-8 Center

Bel-Aire Elementary

Charles David Wyche, Jr. Elementary

Benjamin Franklin K-8 Center

Charles R. Drew K-8 Center

Ben Sheppard Elementary

Charles R. Hadley Elementary

Bent Tree Elementary

Christina Eve Elementary

Biscayne Beach Elementary

Citrus Grove Elementary

Claude Pepper Elementary

Greenglade Elementary

Coconut Palm K-8 Center

Greynolds Park Elementary

Colonial Drive Elementary

Gulfstream Elementary

Comstock Elementary

Henry E.S. Reeves Elementary

Coral Park Elementary

Henry M. Flagler Elementary

Coral Terrace Elementary

Hialeah Elementary

Coral Way K-8 Center

Hialeah Gardens Elementary

Crestview Elementary

Hibiscus Elementary

Cutler Ridge Elementary

Holmes Elementary

Cypress K-8 Center

Hubert O. Sibley K-8 Academy

Dante B. Fascell Elementary

Irving & Beatrice Peskoe K-8 Center

David Fairchild Elementary

Jack D. Gordon Elementary

Devon Aire K-8 Center

James H. Bright/J.W Johnson Elementary

Dr. Carlos J. Finlay Elementary

Jane S. Roberts K-8 Center

Dr. Edward L. Whigham Elementary

Jesse J. McCrary, Jr. Elementary

Dr. Frederica S. Wilson/Skyway Elementary

Joe Hall Elementary

Dr. Gilbert L. Porter Elementary

Joella C. Good Elementary

Dr. Henry E. Perrine Academy of the Arts

John G. DuPuis Elementary

Dr. Henry W. Mack/West Little River K-8 Center

Kelsey L. Pharr Elementary

Dr. Manuel C. Barreiro Elementary

Kendale Elementary

Dr. Robert R. Ingram Elementary

Kendale Lakes Elementary

Dr. William A. Chapman Elementary

Kensington Park Elementary

E.W.F. Stirrup Elementary

Kenwood K-8 Center

Earlington Heights Elementary

Key Biscayne K-8 Center

Edison Park K-8 Center

Kinloch Park Elementary

Emerson Elementary

Lake Stevens Elementary

Eneida Massas Hartner Elementary

Lakeview Elementary

Ethel F. Beckford/Richmond Primary Learning Center

Laura C. Saunders Elementary

Ethel Koger Beckham Elementary

Leewood K-8 Center

Everglades K-8 Center

Leisure City K-8 Center

Fairlawn Elementary

Lenora Braynon Smith Elementary

Flagami Elementary

Liberty City Elementary

Flamingo Elementary

Lillie C. Evans K-8 Center

Florida City Elementary

Linda Lentin K-8 Center

Frances S. Tucker Elementary

Lorah Park Elementary

Frederick Douglass Elementary

Ludlam Elementary

Fulford Elementary

M.A. Milam K-8 Center

Florida City Elementary

Madie Ives K-8 Preparatory Academy

Gateway Environmental K-8 Learning Center

Mae M. Walters Elementary

George Washington Carver Elementary

Mandarin Lakes K-8 Academy

Gertrude K. Edelman/Sabal Palm Elementary

Marjory Stoneman Douglas Elementary

Gloria Floyd Elementary

Maya Angelou Elementary

Golden Glades Elementary

M-DCPS Primary Learning Center

Goulds Elementary

Meadowlane Elementary

Graham, Ernest Elementary

Melrose Elementary

Gratigny Elementary

 

Miami Beach Fienberg/Fisher K-8 Center

Riverside Elementary

Miami Beach South Pointe Elementary

Robert Russa Moton Elementary

Miami Heights Elementary

Rockway Elementary

Miami Lakes K-8 Center

Royal Green Elementary

Miami Park Elementary

Royal Palm Elementary

Miami Shores Elementary

Santa Clara Elementary

Miami Springs Elementary

Scott Lake Elementary

Morningside K-8 Academy

Seminole Elementary

Myrtle Grove K-8 Center

Shadowlawn Elementary

Nathan B. Young Elementary

Shenandoah Elementary

Natural Bridge Elementary

Silver Bluff Elementary

Norland Elementary

Snapper Creek Elementary

Norma Butler Bossard Elementary

South Hialeah Elementary

North Beach Elementary

South Miami Heights Elementary

North County K-8 Center

South Miami K-8 Center

North Dade Center for Modern Languages

Southside Elementary

North Glade Elementary

Spanish Lake Elementary

North Hialeah Elementary

Springview Elementary

North Miami Elementary

Sunset Park Elementary

North Twin Lakes Elementary

Sweetwater Elementary

Norwood Elementary

Sylvania Heights Elementary

Oak Grove Elementary

Toussaint L'Ouverture Elementary

Ojus Elementary

Treasure Island Elementary

Oliver Hoover Elementary

Tropical Elementary

Olympia Heights Elementary

Twin Lakes Elementary

Orchard Villa Elementary

Van E. Blanton Elementary

Palm Lakes Elementary

Village Green Elementary

Palm Springs Elementary

Virginia A. Boone/Highland Oaks Elementary

Palm Springs North Elementary

W.J. Bryan Elementary

Palmetto Elementary

Wesley Matthews Elementary

Parkview Elementary

West Hialeah Gardens Elementary

Parkway Elementary

West Homestead K-8 Center

Paul Lawrence Dunbar Elementary

West Lakes Preparatory Academy

Phillis Wheatley Elementary

Whispering Pines Elementary

Phyllis Ruth Miller Elementary

West Hialeah Gardens Elementary

Pine Lake Elementary

West Homestead K-8 Center

Pine Villa Elementary

West Lakes Preparatory Academy

Pinecrest Elementary

William Lehman Elementary

Poinciana Park Elementary

Winston Park K-8 Center

Rainbow Park Elementary

Zora Neale Hurston Elementary

Redland Elementary

William Lehman Elementary

Redondo Elementary

Winston Park K-8 Center


Lekòl Mwayen

Andover Middle

Miami Beach Nautilus Middle

Arthur and Polly Mays Conservatory of the Arts

Miami Springs Middle

Arvida Middle

Norland Middle

Brownsville Middle

North Dade Middle

Carol City Middle

North Miami Middle

Citrus Grove Middle

Palm Springs Middle

Country Club Middle

Ponce de Leon Middle

Cutler Bay Middle

Redland Middle

Georgia Jones-Ayers Middle

Richmond Heights Middle

Glades Middle

Riviera Middle

Henry H. Filer Middle

Rockway Middle

Hialeah Middle

Ruben Dario Middle

Homestead Middle

South Dade Middle

Horace Mann Middle

South Miami Middle

Howard D. McMillan Middle

Thomas Jefferson Middle

John F. Kennedy Middle

W.R. Thomas Middle

Jorge Mas Canosa Middle

West Miami Middle

Jose de Diego Middle

Young Men’s Preparatory Academy

Jose Marti MAST 6-12 Academy

Young Women's Preparatory Academy

Kinloch Park Middle

 

Lake Stevens Middle

 

Lawton Chiles Middle

 

Madison Middle

 

 Lekòl Segondè

Booker T. Washington Senior High

Miami Norland Senior High

City of Hialeah Education Academy

Miami Northwestern Senior High

Dr. Michael M. Krop Senior High

Alonzo and Tracy Mourning Senior High

Homestead Senior High

North Miami Senior High

John A. Ferguson Senior High

North Miami Beach Senior High

Miami Arts Studio 6-12 at Zelda Glazer

Robert Morgan Senior High

Miami Beach Senior High

South Miami Senior High

Miami Carol City Senior High

Southwest Miami Senior High

Miami Central Senior High

Westland Hialeah Senior High

Miami Edison Senior High

 


Sant Migran

Everglades Village

South Dade Center

Redland Center

 


Nòt USDA:

Ann akò avèk lwa Federal sou dwa sivil ak règleman e règ sou dwa sivil “U.S. Department of Agriculture (USDA)” (Depatman Agrikilti Etazini), yo entèdi USDA, Ajans, biwo, ak anplwaye li yo, ansanm ak enstitisyon ki ap patisipe oubyen administre pwogram USDA yo pou yo fè diskriminasyon ki baze sou ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, andikap, laj, revanj oubyen vanjans pou aktivite dwa sivil yon moun te fè anvan nan kèlkeswa pwogram oubyen aktivite USDA ap fè oubyen finanse.  Moun ki gen andikap ki bezwen mwayen kominikasyon altènatif pou jwenn enfòmasyon sou pwogram nan (egz. Bray, ekriti gwo karaktè, anrejistreman odyo, Lang Siy Ameriken, eks.), dwe kontakte Ajans (Eta oubyen lokal) kote yo te aplike pou benefis yo.  Moun ki soud, mal pou tande oubyen ki gen andikap pou pale ka kontakte USDA atravè Sèvis Relè Federal la nan (800) 877-8339.  Anplis, enfòmasyon sou pwogram nan ka disponib nan lòt lang ki pa Anglè.  Pou pote yon plent kont diskriminasyon nan pwogram nan, ranpli fòm USDA Program Discrimination Complaint Form, (AD-3027) ki sou Entènèt nan: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, e nan nenpòt biwo USDA, oubyen voye yon lèt nan adrès USDA e mete ladan tout enfòmasyon yo mande nan fòm nan. Pou mande yon kopi fòm plent la, rele nan (866) 632-9992.  Voye fòm ki ranpli a oubyen lèt la bay USDA atravè: 

Afterschool Meals Program

1) lapòs: U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW 
Washington, D.C. 20250-9410

2) faks: (202) 690-7442; oubyen 

3) adrès elektwonik: program.intake@usda.gov.  

Enstitisyon sa a ofri tout moun menm opòtinite 

Pou dènye enfòmasyon yo, silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la sou aprarèy iPhone oubyen Android ou.  Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup, e sou Facebook nan MiamiSchools ak AlbertoCarvalho.# # #

19-DGD/025/RAM/SD

Follow us