Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
8/27/2019
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Miami Dolphins Anonse Patenarya avèk Lekòl Leta Miami-Dade County Atravè “Values Matter Miami” (Valè Enpòtan nan Miami)

Kòm yon pilye edikasyonèl Miami Dolphins ak pwogram FOOTBALL UNITES™ li a, Miami Dolphins anonse yon patenarya avèk “Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS)” (Lekòl Leta Miami-Dade County) atravè Values Matter Miami, yon seri inisyativ ki fèt pou pwomote edikasyon ak valè pami elèv li yo. Anons la te fèt vandredi 23 out nan Lekòl Segondè Miami Carol City avèk Sipèentandan M-DCPS Alberto M. Carvalho, Manm Komisyon Konsèy Lekòl Dtè. Steve Gallon III, Vis Prezidan Kad Siperyè Kominikasyon ak Afè Kominotè Miami Dolphins Jason Jenkins ak Ansyen Jwè Miami Dolphins Troy Drayton. 


Values Matter Miami se pwogram edikasyon sou valè ki pi enteresan nan M-DCPS. Atravè dènye kat ane yo, li angaje elèv li yo nan aprann aktivman nèf valè debaz yo - Respè, Onètete, Jantiyès, Jistis, Entegrite, Sitwayènte, Kowoperasyon, Responsablite ak Pousuit Ekselans - anndan ak andeyò salklas la.


Sipèentandan Lekòl yo Alberto M. Carvalho di, “Patenarya sa a se yon temwayaj angajman Miami Dolphins andeyò teren foutbòl la… Values Matter Miami, ki pwomote e rekonèt konpòtman egzanplè, fè pati efò nou ki toujou ap kontinye pou responsablize elèv yo pou pran desizyon pozitif baze sou valè debaz, k ap pèmèt nou fè kontribisyon ki dirab nan kominote nou an.”

 

Kòm pati nan patenarya a, Sipèentandan Carvalho ak Miami Dolphins te kreye yon ‘PSA’ Values Matter Miami ou ka jwenn la a here. Anplis, Miami Dolphins, jwè, ansyen elèv, majorèt ak anplwaye te patisipe nan PSA yo, ki souliyen chak valè ki asosye avèk pwogram nan. Kòmanse an septanm, Dolphins pral rekonèt yon elèv chak mwa ki pi byen bay egzanp chak valè nan yon seremoni espesyal. ‘The Audible: Football Fridays’ pral prezante Values Matter Miami lè Lekòl Segondè Miami Carol City ap fè fas a Lekòl Segondè Deerfield Beach nan Traz-Powell Stadium, samdi 24 out. Anplis, Dolphins yo pral fè patenarya avèk M-DCPS nan inisyativ ‘My Cause My Cleats’ NFL la atravè yon konpetisyon espesyal avèk yon elèv ki ap planifye soulye ak kranpon espesyal “Values Matter Miami” yon jwè Dolphins pral mete lè l ap jwe ak Philadelphia Eagles 1ye desanm nan Hard Rock Stadium. Finalman, Dolphins pral patwone Seremoni Prim Values Matter Miami an me. 

 

Vis Prezidan Kad Siperyè Kominikasyon ak Afè Kominotè Miami Dolphins Jason Jenkins di “Miami Dolphins fyè pou li rafèmi relasyon li avèk M-DCPS nan sipòte Pwogram Values Matter Miami pou l dirèkteman fè enpak sou elèv Miami-Dade County yo… Valè pozitif trè enpòtan pou yon bonjan anviwònman edikasyonèl e nou te vle souliyen bonjan pwogram sa a ki pwomote gwo travay elèv, pwofesè ak administratè nou yo fè chak jou.”Inisyativ sa yo aliyen avèk bi ekite òganizasyon an atravè pouvwa travay ann ekip pou enspire kominote Sid Florid la pou l vin pi ansante, pi edike e pi inifye. Chèmann Konsèy Administrasyon Dolphins ak Patnè Jesyon Jeneral Stephen Ross ak jwè Dolphins yo te kreye pwogram FOOTBALL UNITES™ kòm yon fason pou pote chanjman sosyal. Òganizasyon Miami Dolphins la kwè li enpòtan pou enkòpore divèsite e pou an konesans entèseksyon ki fè Sid Florid la, nan ini gwoup nan diferan ras, sèks, oryantasyon seksyèl, idantite, abilite ak kwayans otou puisans foutbòl. Pwogram sa yo konekte avèk platfòm “Inspire Change” (Enspire Chanjman) NFL la, ki ekspoze efò kolaboratif jwè yo, mèt lig la pou kreye chanjman pozitif nan kominote atravè peyi a e travay avèk “RISE – Ross Initiative in Sports for Equality” (Inisyativ Ross pou Egalite nan Espò) – pou elimine diskriminasyon rasyal, chanpyon jistis sosyal ak pou amelyore bonjan relasyon ant ras yo.Pou enfòmasyon sou pwogram FOOTBALL UNITES™ klike la a here. Pou konn plis sou RISE, vizite la a here.

? Jackie Calzadilla, M-DCPS Communications, jacalzadilla@dadeschools.net (305) 995-1744 

? Paola Argueta, Dolphins Communications, pargueta@dolphins.com (703) 663-0292


# # #

Follow us