Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
8/30/2019
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

M-DCPS ap Siveye Siklòn Dorian Deprè

Administratè “Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS)” (Lekòl Leta Miami-Dade County) ap siveye trajè Siklòn Dorian deprè e li ap rete an kominikasyon sere avèk Biwo Jesyon Ijans Miami-Dade ak lòt ofisyèl lokal, eta, ak federal yo.


Daprè dènye enfòmasyon ki soti nan Sèvis Meteyo Nasyonal e aprè konsiltasyon ak ofisyèl pou Ijans Konte yo, pap gen okenn efè pou jounen regilye lekòl la oubyen pwogram swen aprè lekòl vandredi 30 out la.  Sepandan, nou ap sekirize tout etablisman lekòl yo, e tout klas edikasyon adilt ap anile depi vandredi a 6è diswa jiskaske nou jwenn lòt avi. Kòmanse samdi e jiskaske nou jwenn lòt avi, tout aktivite atletik ak pratik yo ap ranvwaye. Kòm yon rapèl, akoz jou konje ‘‘Labor Day’’ (Fèt Travay) la, pap gen lekòl lendi.


Lekòl yo chwazi pou abri pwovizwa yo pare, e, si sa nesesè nou ap mete yo aktif an kowòdinasyon deprè avèk ofisyèl Konte yo.  


Ofisyèl Distri yo ap kontinye siveye move tan an e bay enfòmasyon ajou ki gen rapò ak semèn lekòl ki ap vini an atravè mesaj otomatik. Distri a ap pataje enfòmasyon tou atravè medya sosyal, medya prensipal yo, e poste enfòmasyon sou sit Entènèt nou an nan storms.dadeschools.net


M-DCPS ka kominike rapidman e efikasman avèk paran atravè mesaj otomatik tankou odyo, lèt elektwonik, mesaj enstantane, ak tèks, men li nesesè pou nou gen enfòmasyon kòrèk e ki ajou sou kontak ou. Pou resevwa mesaj kominikasyon enpòtan e IJAN ki soti nan Distri a, paran yo dwe asire enfòmasyon yo ajou nan lekòl pitit yo a.


Pou dènye enfòmasyon yo, silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la nan aparèy iPhone oubyen Android ou.  Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup e sou Instagram @miamischools ak @miamisup, e sou Facebook nan MiamiSchools ak AlbertoCarvalho

# # #

19-DGD/046/RAM/SD

Follow us