Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
9/1/2019
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Lekòl M-DCPS yo ap Femen Jiska Madi 3 Septanm

Pandan Siklòn Dorian ap kontinye pasaj li lantman toupre Sid Florid la, Lekòl Leta Miami-Dade County ap pran tout mezi nesesè pou asire sekirite ak pwoteksyon fanmi ak anplwaye nou yo pandan e apre tanpèt la. Pakonsekan, lekòl yo ap fèmen, e tout aktivite anile pou madi 3 septanm 2019. Nou vle raple w tou tout lekòl ak biwo Distri a fèmen lendi 2 septanm, nan okazyon konje “Labor Day” (Fèt Travay). 

Sipèentandan Lekòl yo Alberto M. Carvalho bay plizyè faktè ki dèyè desizyon li pran pou fèmen lekòl yo madi. Pami faktè sa yo genyen:

1. Fòs van tanpèt twopikal ki reprezante yon danje pou plis pase 1,000 otobis lekòl sou wout la.  


2. Posiblite pou gwo lapli ak gwo van ki ka fè li trè difisil pou elèv mache ale lekòl oubyen ale/soti nan zòn pou yo pran otobis.   


3. Gen anpil anplwaye Distri a ki ap viv nan Broward County ki ka gen difikilte pou yo ale travay akoz move tan an. 

Rete konekte pou plis enfòmasyon konsènan desizyon pou re-ouvri lekòl yo. 

Pou dènye enfòmasyon, silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la sou aparèy iPhone oubyen Android ou.  Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup, sou Instagram nan @miamischools ak @miamisup, e sou Facebook nan MiamiSchools ak AlbertoCarvalho. Ou ka vizite sit Entènèt Distri a nan Storms.dadeschools.net oubyen rele liy telefòn enfòmasyon Distri a nan 305-995-3000. Ou ka suiv tou nouvèl lokal yo, tankou WLRN-TV, Kanal 17 ak WLRN-FM, 91.3. 


# # #

19-DGD/050/RAM/CM

Follow us