Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

POU DIFIZE IMEDYATMAN
9/26/2019
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Lekòl Magnet M-DCPS yo Ap Kòmanse Aksepte Aplikasyon 1ye Oktòb

Lekòl Leta Miami-Dade County ap aksepte aplikasyon pou pwogram magnet pou ane lekòl 2020-2021 an, kòmanse madi 1ye oktòb 2019 jiska 15 janvye 2020. Paran ak elèv pral ka chwazi nan 384 pwogram nou ap ofri nan 114 lekòl atravè Distri a.


Lekòl magnet ofri domèn etid ki baze sou tèm san parèy ki vize enterè espesyal, talan, ak abilite elèv pou tout nivo ane eskolè. Pwogram yo gen ladan Desen Jwèt ak Animasyon, Inovasyon Biznis, Botani, Teknoloji Finans ak Maketing Dijital.


Kòmanse 1ye oktòb, ou ka jwenn aksè a sistèm aplikasyon magnet la nan http://miamimagnets.org e li disponib nan plizyè lang. Zouti sa a senplifye pwosesis aplikasyon an, ogmante aksè a enfòmasyon pou paran e amelyore kominikasyon.


Pou plis enfòmasyon, silvouplè rele 305-995-1922 oubyen vizite sit Entènèt nou an nan: http://miamimagnets.org.

Pou dènye enfòmasyon yo, silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la sou aprarèy iPhone oubyen Android ou.  Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup, sou Instagram nan @miamischools ak @miamisup, e sou Facebook nan MiamiSchools ak AlbertoCarvalho.# # #

19-DGD/060/HD/RL

Follow us