Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

POU DIFIZE IMEDYATMAN
9/26/2019
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

M-DCPS Kontinye Ap Ogmante To Reyisit Egzamen AP, Anwolman

Komite Kolèj la pibliye rezilta final egzamen “Advanced Placement (AP)” (Plasman Avanse) me 2019 pou “Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS)” (Lekòl Leta Miami-Dade County). Elèv M-DCPS yo te demontre yon to reyisit jeneral 57 pousan, yon ogmantasyon 2 pousan de 2018. Rezilta sa yo rezime pèfòmans elèv ki te patisipe nan kou AP yo pandan ane lekòl 2018-2019 la e ki te pran egzamen AP ki koresponn yo. 


Sipèentandan Lekòl yo Alberto M. Carvalho di, “Gwo divèsite elèv Lekòl Leta Miami-Dade County yo se yon sous fyète pou nou tout… Nou pran pozisyon depi lontan pou nou ofri tout elèv – kèlkeswa kondisyon lavi yo – aksè pou kou akademik ki pi rijid nan sistèm nou an. Non sèlman nou kontinye ogmante to patisipasyon nan Advanced Placement (AP) pami elèv nou yo, men rezilta egzamen AP 2019 yo yon fwa anplis mete limyè sou fòmil siksè ansèyman ak aprantisaj 21èm syèk nou an. Nan M-DCPS, nou pa janm repoze nan pousuit akselerasyon ekselans.”

Pwogram AP a se yon patenarya ant Depatman Pwogram Akademik Avanse M-DCPS, Komite Kolèj la, ak “Educational Testing Service (ETS)” (Sèvis Egzamen Edikasyonèl) ki ofri elèv lekòl segondè ki fè gwo akonplisman e ki motive pwòp tèt yo opòtinite pou yo anwole nan kou etid avanse e resevwa kredi kolèj pandan yo toujou anwole nan lekòl segondè. Pwogram AP a ofri elèv opòtinite pou fini etid 38 kou nivo kolèj nan matyè tankou ar, syans sosyal, lang, syans, literati, matematik, ak syans òdinatè. Yo rekòmande elèv pou kredi kolèj si yo resevwa yon nòt 3 oubyen pi wo sou yon echèl 5 pwen nan egzamen ki koresponn ak egzamen AP yo. Plis pase 3,770 inivèsite ak kolèj nan mond lan akòde kredi kolèj oubyen plasman avanse bay elèv ki pèfòme avèk satisfaksyon nan egzamen yo. Règ endividyèl kolèj ak inivèsite yo detèmine kantite kredi yo bay.


Pandan dènye 10 ane yo, M-DCPS wè yon ogmantasyon dramatik nan patisipasyon ak pèfòmans elèv nan kou AP yo. Gran Liy rezilta AP M-DCPS yo gen ladan:


Kantite total kou AP yo ofri nan lekòl segondè M-DCPS yo ogmante a 47 pousan de 838 an 2008 a 1,229 an 2019. Anplis, kantite elèv ki anwole nan kou AP yo ogmante a 82 pousan de 17,049 elèv ki te anwole nan omwen yon kou AP an 2008 a 31,092 an 2019.


Kantite total egzaminasyon AP yo pran ogmante a 68 pousan de 30,434 an 2008 a 51,022 an 2019.


Pandan yo ap ogmante patisipasyon, pèfòmans elèv M-DCPS sou egzamen AP yo ogmante tou. An 2008, 40 pousan elèv yo te fè nòt 3 oubyen pi wo nan egzamen AP yo, e an 2019, 57 pousan elèv te fè nòt 3 oubyen pi wo, yon ogmantasyon 17 pousantaj pwen.


Total kantite nòt ki kalifye (nan tout egzamen yo pran yo) te ogmante a 139 pousan de 12,118 an 2008 a 28,953 an 2019.


Pami sou-gwoup Ispanik la, pousantaj elèv ki te fè nòt 3 oubyen pi wo te ogmante a 17 pwen pousantaj, de 41 pousan an 2008 a 58 pousan an 2019.

 

Pami sou-gwoup Afriken-Ameriken an, pousantaj elèv ki fè nòt 3 oubyen pi wo te prèske double de 18 pousan an 2008 a 34 pousan an 2019.


Elèv Ispanik ak elèv Afriken-Ameriken yo te amelyore de 17 e 16 pwen, respektivman, de 2008 a 2019, pandan kondisip blan yo te gen yon amelyorasyon uit pwen. Nivo amelyorasyon sa a montre deklen remakab nan eka akonplisman pou elèv M-DCPS yo.

 

Pou dènye enfòmasyon yo, silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la sou aprarèy iPhone oubyen Android ou.  Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup, sou Instagram nan @miamischools ak @miamisup, e sou Facebook nan MiamiSchools ak AlbertoCarvalho.


# # #

19-DGD/059/RAM/RL

Follow us