Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

POU DIFIZE IMEDYATMAN
10/9/2019
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Komisyon Konsèy Lekòl la Apwouve Kontra pou Twa Pwojè GOB ki Valorize a $19.8 Milyon, Nou Satisfè oubyen Depase Bi Antrepriz Ti Biznis yo

Komisyon Konsèy Lekòl Miami-Dade apwouve komisyonman achitèk ak lajan konstriksyon ki gen rapò ak twa pwojè “General Obligation Bond (GOB)” (Bon Obligasyon Jeneral) ki vo apeprè $19.8         milyon dola, pandan reyinyon regilye mansyèl yo a yè.


Votè yo te apwouve GOB a alinanimite 2012 pou renove, modènize e ranplase lekòl; ogmante kapasite elèv; mete plis sekirite; e modènize teknoloji. Sa k ap suiv yo se detay pwojè yo: 


Lekòl Elemantè ak Sant Aprantisaj Primè Dtè. Gilbert L. Porter – Dimansyon pwojè a gen ladan, men li pa limite a, demoli e retire yon klas pòtab; replase “Energy Management System (EMS)” (Sistèm Jesyon Enèji) ki egziste a, nouvo ekipman “heating, ventilation, and air conditioning (HVAC)” (chofaj, vantilasyon, ak klimatizè) atravè tout etablisman an, renovasyon twalèt yo chwazi; ranplasman fontèn dlo pou yo an konfòmite avèk ADA; nouvo teren jwèt aksesib pou yo an konfòmite avèk ADA avèk espas ki kouvri ak pye bwa pou lonbraj ak sifas kouvri pou lonbraj ak zèb sentetik ki gen sekirite e ranplasman sifas teren jwèt ki egziste a ak nouvo zèb sentetik ki gen sekirite yon nouvo tant 20 pye ki kouvri pou lonbraj; refè sifas e retrase teren yo e amelyore estanda baskètbòl ki deja egziste yo; refè sifas e retrase pakin ki egziste yo deja a; nouvo pakin ak kote pou depoze e vin chèche elèv; amelyore sistèm sekirite ki deja egziste a; pentire anndan ak deyò ak lòt divès amelyorasyon atravè lekòl la.  


Total alokasyon pwojè a - $4.6 milyon (finansman GOB an pati)        Li ap Fini an – Mas 2022

Patisipasyon Total Sou-Konsiltan S/MBE: 47 pousan


Akademi Preparatwa Dtè. Toni Bilbao– Akoz resanblans nan dimansyon ak pwogramasyon pou Faz II adisyon Lekòl Mwayen 6-8 Ane Eskolè nan Akademi Preparatwa Dtè. Toni Bilbao a, anplwaye konstriksyon yo detèmine re-itilize plan nouvo bilding salklas twa-etaj Lekòl Elemantè Comstock la pou an tap gen plis avantaj ekonomikman pou Distri a. Dimansyon travay la gen ladan, men li pa limite a, konstriksyon yon bilding salklas twa-etaj avèk 454 plas pou elèv (apwoksimativman 38,072 pye kare angwo), ki gen ladan tout pasaj pyeton obligatwa ki kouvri; adisyone nouvo espas nan pakin ki deja egziste a; nouvo alam dife, sistèm kominikasyon pliblik ak revèy, televizyon enstriksyonèl, sekirite ak kamera sekirite, ak sistèm telekominikasyon/done; ak koreksyon jeneral drenaj nan tout kanpous la.


Total alokasyon pwojè a - $12 milyon                                                         Li ap Fini an – Out 2021

Patisipasyon Total Sou-Konsiltan S/MBE: 30.5 pousan: 


Lekòl Mwayen Shenandoah – Dimansyon travay yo pwopoze pou pwojè sa a gen ladan, men li pa limite a, yon nouvo bilding salklas yon-etaj ki ap gen sèt salklas, twa twalèt, yon espas pou biwo administratif la, yon chanm mekanik, yon chanm elektrik, yon chanm telekominikasyon, pasaj pyeton ki kouvri ak yon bilding ki kole ak espas pou edikasyon fizik. Pwojè a tou gen ladan yon pasaj pyeton ki kouvri, agrandisman pakin, kloti ak baryè, amelyore atravè andwa a tout sèvis piblik ak sivil/travay adisyonèl ki asosye ak nouvo bilding nan ak divès lòt amelyorasyon atravè bilding nan.


Total alokasyon pwojè a - $3.2 milyon                                           Li ap Fini an – Novanm 2020

Patisipasyon Total Sou-Konsiltan S/MBE: 19.9 pousan

   

For Pou dènye enfòmasyon yo silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la nan aparèy iPhone oubyen Android ou.  Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup, sou Instagram @miamischools ak @miamisup, e sou Facebook nan MiamiSchools ak AlbertoCarvalho.


# # #

19-DGD/65/RAM/SD

Follow us