Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
10/14/2019
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Sipèentandan Carvalho Kolabore nan Rapò Nasyonal sou Ekite Edikasyonèl

Akademi Nasyonal Syans, Jeni, ak Medsin te pibliye rapò etid konsansis (2019) sou Kontwòl Ekite Edikasyonèl la, ki dokimante evidans ki baze sou konsansis sou kesyon ekite nan edikasyon. Sipèentandan Lekòl yo Alberto M. Carvalho patisipe nan Komite Akademi Nasyonal pou Devlope Endikatè sou Ekite Edikasyonèl e li se youn nan otè ki te ekri rapò a.


Carvalho di, “Kòm yon manm nan Akademi Nasyonal Syans, Jeni ak Medsin, mwen pran anpil fyète pou kolabore ak komite travay konpreyansif sa a sou ekite edikasyonèl… Mwen ofri enfòmasyon sou pèspektiv ki soti nan rezilta transfòmasyon Lekòl Leta Miami-Dade County sou fason pou elimine diferans yo ak teyori sou aksyon nou pran pou diminye eka nan akonplisman yo.” 


Komite pou Devlope Endikatè sou Ekite Edikasyonèl la te fòme pou idantifye endikatè kle pou mezire e siveye kantite ekite ki genyen nan sistèm edikasyon K-12 nan peyi  a. Objektif endikatè sa yo se pou idantifye diferans nan kondisyon ak estrikti nan sistèm edikasyon an ki ka afekte edikasyon elèv. Yon seri endikatè yo chwazi avèk prekosyon ka aksantye diferans yo, bay yon fason pou eksplore kòz potansyèl yo, e dirije yo sou chemen amelyorasyon posib.


Rapò Akademi Nasyonal yo gen tipikman rezilta repons, konklizyon, ak rekòmandasyon ki baze sou enfòmasyon komite a rasanble ak deliberasyon komite a fè.  Yo soumèt chak rapò pou yon pwosesis revizyon ant kamarad ki rijid e endepandan.


Gen yon vèsyon PDF ki disponib gratis sou lyen sa a: 

https://www.nap.edu/catalog/25389/monitoring-educational-equity


Pou dènye enfòmasyon yo, silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la nan aparèy iPhone oubyen Android ou. Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup, sou Instagram @miamischools ak @miamisup, e sou Facebook nan MiamiSchools ak AlbertoCarvalho.


# # #

19-DGD/070/RAM/SD

Follow us