Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

POU DIFIZE IMEDYATMAN
10/21/2019
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Lekòl Leta Miami-Dade County Anonse Andwa Adisyonèl ki Pral Patisipe Nan Sèvis Repa Aprè Lekòl pou 2019/20

“Miami-Dade County Public Schools” (Lekòl Leta Miami-Dade County) ofri Pwogram Repa Aprè Lekòl, yon sou-eleman nan Pwogram Repa pou Swen Timoun, anba Depatman Agrikilti Etazini, nan plis pase 200 lekòl, M-DCPS anonse enplemantasyon yon andwa lekòl yo ajoute, kòmanse 1ye novanm 2019 nan KIPP Liberty (3400 NW 87 ST, Miami, Fl 33147).


Pwogram repa aprè lekòl la asire elèv ki patisipe nan pwogram edikasyonèl regilye aprè lekòl oubyen aktivite anrichisman oubyen nan Akademi Samdi resevwa nitrisyon yo bezwen pou aprann e devlope. Repa aprè lekòl e lè samdi yo satisfè tout demand USDA yo e yo gen ladan fwi ak legim fre. Repa aprè lekòl e samdi yo disponib san okenn lòt frè kèlkeswa ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, laj, oubyen andikap pou timoun ki enskri nan pwogram aprè lekòl oubyen Akademi Samdi yo nan andwa ki mansyone anwo yo. Pou detay espesifik, silvouplè kontakte chak lekòl dirèkteman. 


Nouvo pwogram edikasyonèl oubyen anrichisman aprè lekòl ak Akademi Samdi ki kòmanse nenpòt lè pandan ane lekòl 2019-2020 an ka mande repa aprè lekòl pou elèv ki enskri nan pwogram yo nan kontakte “Department of Food and Nutrition” (Depatman Manje ak Nitrisyon) M-DCPS la. 


Avi ‘USDA’: Ann akò avèk lwa Federal sou dwa sivil ak règleman e règ sou dwa sivil “U.S. Department of Agriculture (USDA)” (Depatman Agrikilti Etazini), yo entèdi USDA, Ajans, biwo, ak anplwaye li yo, ansanm ak enstitisyon ki ap patisipe nan administre pwogram USDA yo pou yo fè diskriminasyon ki baze sou ras, koulè, orijin nasyonal, sèks, andikap, laj, oubyen revanj oubyen vanjans pou aktivite dwa sivil yon moun te fè anvan nan kèlkeswa pwogram oubyen aktivite USDA ap fè oubyen finanse.  Moun ki gen andikap ki bezwen mwayen kominikasyon altènatif pou jwenn enfòmasyon sou pwogram nan (egz. Bray, ekriti gwo karaktè, anrejistreman odyo, Lang Siy Ameriken, eks.), dwe kontakte Ajans (Eta oubyen lokal) kote yo te aplike pou benefis yo.  Moun ki soud, mal pou tande oubyen ki gen andikap pou pale ka kontakte USDA atravè Sèvis Relè Federal yo nan (800) 877-8339.  Anplis, enfòmasyon sou pwogram nan ka disponib nan lòt lang ki pa Anglè. Pou pote yon plent kont diskriminasyon nan pwogram nan, ranpli “USDA Program Discrimination Complaint Form” (Fòm pou Pote Plent Kont Diskrimansyon USDA) USDA Program Discrimination Complaint Form, (AD-3027) ki sou Entènèt nan: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, e nan nenpòt biwo USDA, oubyen voye yon lèt nan adrès USDA e mete ladan tout enfòmasyon yo mande nan fòm nan. Pou mande yon kopi fòm plent la, rele nan (866) 632-9992.  Voye fòm ki ranpli a oubyen lèt la bay USDA atravè: (1)                        lapòs: U.S. Department of Agriculture 

                             Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

                             1400 Independence Avenue, SW 

                             Washington, D.C. 20250-9410


(2)                        faks: (202) 690-7442; oubyen


(3)      adrès elektwonik: program.intake@usda.gov.


Enstitisyon sa a ofri menm opòtinite pou tout moun. 


Pou dènye enfòmasyon yo, silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la nan aparèy iPhone oubyen Android ou. Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup, sou Instagram @miamischools ak @miamisup, e sou Facebook nan MiamiSchools ak AlbertoCarvalho.


# # #

19-DGD/72/RAM/SD

Follow us