Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
12/17/2019
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Lansman Nouvo Konstriksyon Pwojè GOB Te Fèt nan MAST@FIU BBC

Sipèentandan Lekòl yo Alberto M. Carvalho, manm Komisyon Konsèy Lekòl Dtè. Martin Karp, Prezidan FIU Mark B. Rosenberg, Sipèentandan Rejyon Nò Jose Bueno, Direktè Lekòl Dtè. Matthew J. Welker, administratè Distri, anplwaye lekòl ak elèv te reyini yè aprèmidi pou ofisyèlman lanse kontriksyon yon nouvo bilding salklas twa etaj, 52,273 pye kare nan Lekòl Segondè “Marine Academy of Science Technology (MAST)” (Akademi Maritim Teknoloji Syans) nan Kanpous FIU Biscayne Bay. 

Plizyè elèv nan evènman an te emèveye avèk grandè seremoni an e avèk vizyon modènizasyon lekòl yo a. Nikola Desnica yon elèv 11èm ane eskolè di, “Mwen reyèlman te fè yon bèl eksperyans!... Andwa a ak fòmalite a te fè l pi elegan. Mwen te gen chans pou m rankontre moun enpòtan tankou Dtè. Karp ak lòt reprezantan distri a. Epi, mwen te wè vèsyon ‘Virtual Reality’ fiti lekòl nou an, mwen te vin pi kontan toujou. Mwen pa ka tann Otòn 2020 rive!”

Nou te chwazi Achitèk Wolfberg Alvarez & Partners, Inc. ak Kontraktè Florida Lemark Corporation pou egzekite pwojè $19.7 milyon an, ki gen ladan yon estasyon 640 plas pou elèv, yon bilding twa etaj avèk 17 salklas jeneral; de (2) laboratwa anviwònmantal anndan avèk tank 

(plis)

Nouvo Pwojè Konstriksyon GOB a Te Fèt nan MAST@FIU BBC / ajoute youn

pwason ki gen estrikti akwatik; laboratwa syans avèk depo mouye/sèch; yon zòn marekaj pou obsèvasyon rechèch; yon salklas anviwònmantal deyò avèk depo pou kannòt ak bato; sant pou kolaborasyon ladrès; yon kote pou manje e sèvi manje deyò; espas pou kuizin/prepare manje; kote pou anbake/debake kago; twalèt; kamera sekirite; wout pou antre/soti; wout pou paran depoze e al chèche timoun; pakin pou vizitè ak anplwaye; kloti; jadinaj; amelyorasyon nan drenaj.Pwojè bon lekòl yo se rezilta apwobasyon votè yo pou Bon Obligasyon Jeneral $1.2 milya a. Nou ap itilize bon an pou modènize e konstwi bilding lekòl atravè Distri a, agrandi kapasite elèv, amelyore sekirite nan etablisman yo, e modènize teknoloji nan tout lekòl yo.

Pou jwenn plis enfòmasyon sou pwogram Bon Obligasyon Jeneral la vizite, http://gobprogress.com.

Pou dènye enfòmasyon yo telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la sou aparèy iPhone ou oubyen Android ou. Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup, sou Instagram @miamischools ak @miamisup, e sou Facebook nan MiamiSchools  ak AlbertoCarvalho.# # #

19-DGD/094/HD/RL

Follow us