Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
6/16/2020
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

M-DCPS Jwenn yon Akò avèk Sendika Pwofesè yo

Jodi a, “Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS)” (Lekòl Leta Miami-Dade County) jwenn yon akò pwovizwa avèk “United Teachers of Dade (UTD)” (Sendika Pwofesè yo), ki demontre apresyasyon Distri a pou edikatè li yo.

Sipèentandan Lekòl yo Alberto M. Carvalho di, “Malgre difikilte ekonomik peyi ap fè fas, Lekòl Leta Miami-Dade County yon fwa ankò demontre angajman solid li pou pwofesè avèk yon akò  ki onore travay yo anndan e deyò salklas la.  Atravè sipò lidè Komisyon Konsèy yo, nou jwenn posiblite pou bay edikatè nou yo yon solisyon alontèm ki ofri yo lapè nan tèt pandan tan ensètitid sa yo.”

 

Akò avèk UTD jodi a kontinye etabli kòman finansman votè yo te andose nan “Secure Our Future Referendum” (Referandòm Sekirize Avni Nou) an, ak kondisyon apwobasyon Gouvènè  a pou Ofri Ogmantasyon Salè Pwofesè, pral fèt nan benefis anplwaye enstriksyonèl nan M-DCPS. 


Anplwaye enstriksyonèl ki elijib daprè referandòm nan, jan li defini nan Seksyon 1012.01, Lwa Florid, pral benefisye:

           Yon nouvo salè minimòm pou pwofesè ki ap kòmanse a $47,500

           Yon ogmantasyon pou tout inite pwofesè ki gen salè debaz yo ki anba $47,500 pou asire nouvo baz yo depase nouvo salè debaz ki kòmanse a $47,500 la

           Yon peman 2.5 pousan

           Yon mwayèn 15.3 pousan akimilasyon siplemantè pou retrèt

           Yon 2.0 - 4.33 pousan ogmantasyon total (referandòm ak baz) an konparezon ak

           2019-2020

 

Anplwaye sipò lekòl ki pa elijib anba referandòm nan pral resevwa twa pousan ajisteman salè.  

 

Chèmann Komisyon Konsèy Lekòl la Perla Tabares Hantman di, “Edikatè nou yo ki travay di anpil se kolòn vètebral sistèm lekòl nou an, jan sa te parèt klè nan devouman yo pou ofri yon  tranzisyon san difikilte pou aprantisaj sou Entènèt nan ane lekòl sa a. Se devwa ak responsablite nou pou asire yo resevwa pake konpansasyon, onètman yo merite.

 

Nou ap ofri tout anplwaye plan “Employee Benefit Program” (Pwogram Benefis pou Anplwaye) a ki ouvri aksè ak twa plan, youn ladan yo gratis pou anplwaye. Akò a pral jwenn manm sendika yo pou ratifikasyon ak Komisyon Konsèy Lekòl la pou apwobasyon.  

 

Pou dènye enfòmasyon yo, silouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la sou aparèy iPhone oubyen Android ou. Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup, sou Instagram nan @miamischools ak @miamisup, e sou Facebook nan MiamiSchools ak AlbertoCarvalho 

 

# # #

20-DGD/195/HD/SD/CM

Follow us