Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
7/17/2020
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

M-DCPS Jwenn yon Akò Pwovizwa avèk Sendika AFSCME

 “Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS)” ak “American Federation of State, County, and Municipal Employees (AFSCME)” (Anplwaye Federasyon Ameriken Eta, Konte ak Minisipal), Seksyon Lokal 1184 jwenn yon akò yè sou Kontra Re-ouvèti pou 2019-20. Kontra pwovizwa a bay ogmantasyon salè kontinyèl, Pwogram Benefis Anplwaye 2021, ak modifikasyon nan pwovizyon kontra ki deja la a. Pami manm AFSCME yo genyen ajan anretyen, travayè nan sèvis manje, chofè otobis, mekanisyen ak anplwaye/teknisyen ak ekriven nan radyo ak televizyon WLRN.  

 

Sipèentandan Lekòl yo Alberto M. Carvalho di, “Gason ak fi ki ap travay di nan AFSCME yo merite pou nou rekonèt yo pou bonjan kontribisyon y ap bay elèv ak lekòl nou yo… Mwen kontan nou te kapab negosye yon akò ki valorize wòl enpòtan y ap jwe nan fanmi M-DCPS la.”

Manm AFSCME inite negosyasyon yo gen pou yo ratifye akò sa a. Komisyon Konsèy Lekòl la te apwouve li nan Reyinyon Komisyon Konsey Lekòl 15 jiyè a.

Chèmann Komisyon Konsèy Lekòl Perla Tabares Hantman di, “Anplwaye AFSCME nou yo enpòtan anpil pou mendèv nou an e nou remèsye yo pou sèvis yo kontinye ap bay. Kontra sa a pral ede nou nan ofri anplwaye sa yo yon pake konpansasyon ki rekonèt travay onorab y ap fè.” 

Pami gran liy akò pwovizwa sa a genyen:


Konpansasyon Finansye

• Yon ajisteman salè ki an vigè apati 1ye jiyè 2019.

• Yon peman pou fòmasyon espesyalize pou ajan antretyen ki gen rapò ak pwotokòl sanitasyon adisyonèl.

Asirans Sante

• Pwogram Benefis Anlwaye a pral ofri twa plan asirans, ki gen youn ki gratis pou anplwaye.


Prezidan AFSCME Phyllis A. Leflore ak Sipèentandan Lekòl yo Alberto M. Carvalho ap bay lebra aprè yo jwenn akò pwovizwa a.Pou dènye enfòmasyon yo, silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la nan aparèy iPhone oubyen Android ou. Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup, sou Instagram @miamischools ak @miamisup, e sou Facebook nan MiamiSchools ak AlbertoCarvalho


# # #

20-DGD/009/HD/RL/CM

Follow us