Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
7/29/2020
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Wikenn pou Pa Peye Taks nan Florid se 7-9 out 2020

Menmsi elèv yo ap kòmanse ane lekòl 2020-2021 an sou Entènèt oubyen an pèsòn, fè ekonomi sou founiti klasik disponib atravè konje taks anyèl retou lekòl la.


Yon fwa ankò achtè Florid yo pral gen twa jou, wikenn konje pou pa peye taks nan nouvo ane lekòl la. Konje taks sou vant ane sa a ap kòmanse a 12:01 dimaten vandredi 7 out e li ap fini a 1:59 nan aprèmidi dimanch 9 out 2020.  


Pandan peryòd pou pa peye taks sou vant sa a, lwa Florid mande pou pa kolekte okenn taks sou vant oubyen opsyon taks lokal (yo konnen tou kòm ekstra taks diskresyonè) sou:

·         acha rad, soulye, ak sèten akseswa ki vann pou $60 oubyen mwens pou chak atik

·         acha sèten founiti klasik ki vann pou $15 oubyen mwens pou chak atik

·         Premye $1,000 pri yo vann òdinatè pèsonèl ak sèten akseswa ki gen rapò ak òdinatè, lè ou achte li pou izaj lakay ki pa komèsyal oubyen pèsonèl.

Taks gratis sou founiti klasik gen ladan: kalsè, kalkilatè, plim koulè, kreyon, plim, papye, bwat pou repa midi, papye pou ranpli klasè, lakòl, papye postè, règ, klipsè, sizo ak plis. 


Egzanp founiti klasik ki pa kalifye pou pa peye taks se liv ki otreman pa ladan, plim likid pou fè  koreksyon, adezif, ak papye pou enprime ak pou òdinatè.


Pou plis enfòmasyon sou yon lis konplè atik ki kalifye, silvouplè vizite paj Entènèt Depatman Revni Florid la a.


Pou dènye enfòmasyon yo, silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la sou aparèy iPhone oubyen Android ou. Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup, sou Instagram nan @miamischools ak @miamisup, e sou Facebook nan MiamiSchools ak AlbertoCarvalho  


# # #

20-DGD/011/HD/SD/RL

Follow us