Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
8/3/2020
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

M-DCPS Ap Ankouraje Paran pou Yo Vaksine Pitit yo

“Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS)” ap aknouraje paran/gadyen pou yo tcheke dosye vaksinasyon pitit yo pou wè si yo bezwen pran vaksen yo mande pou antre lekòl la. Patikilyèman pandan pandemi ‘COVID-19’, li enpòtan pou timoun yo resevwa vaksinasyon pou pwoteje yo kont maladi ak epidemi ki evitab. Pandan sezon gwo grip ki ap vini an, “flu shot” (vaksen kont gwo grip) pral trè enpòtan pou redui efè maladi respiratwa nan kominote a.

Nou mande pou tout elèv M-DCPS resevwa vaksen ki obligatwa pou laj yo pou ane lekòl 2020-2021 an, ki gen ladan sa yo ki ap patisipe antyèman nan “My School Online” (Lekòl Mwen sou Entènèt).

Paran/gadyen pa dwe rete tann pou yo kontakte founisè medikal yo pou pwograme yon randevou. Non sèlman Vaksinasyon selon laj obligatwa pou lekòl, vaksinasyon yo sèvi tou kont prevansyon maladi ki abouti a vizit medikal ki pa nesesè, ospitalizasyon ak plis presyon nan sistèm swen sante a.

‘Florida Department of Health in Miami-Dade County’, plizyè ‘Federally Qualified Health Centers’, ‘University of Miami Pediatric Mobile Clinic’ ak ‘Jessie Trice Community Health System’ pral ofri vaksen GRATIS oubyen a bon mache. Nan atachman an w ap jwenn feyè anons tout kat òganizasyon sa yo avèk adrès yo e lè yo ouvri.

Pou dènye enfòmasyon yo, silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la sou aparèy iPhone oubyen Android ou. Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup, sou Instagram nan @miamischools ak @miamisup, e sou Facebook nan MiamiSchools ak AlbertoCarvalho 

KLIKE SOU FEYÈ ANBA YO POU PLIS ENFÒMASYON

·         Florida Department of Health

·         Federally Qualified Health Centers

·         University of Miami Pediatric Mobile Clinic

·         Jessie Trice Community Health System

 

# # #

20-DGD/013/HD/RL/SD

Follow us