Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
9/4/2020
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

M-DCPS ap Kontinye Sèvi Timoun Manje Gratis Jiska 31 Desanm

“The U.S. Department of Agriculture (USDA)” (Depatman Agrikilti Etazini) anonse resamman li ap pwolonje dispans pou fleksibilite repa ete yo, ki ap pèmèt “Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS)” (Lekòl Leta Miami-Dade County) kontinye sèvi manje gratis pou tout timoun jiska 31 desanm 2020.

 

règleman Elijibilite dispans pou timoun ki anba 18 ane yo enpòtan sitou pou kominote ki gen anpil bezwen yo tankou Miami-Dade County. M-DCPS deja ofri dejene gratis pou tout elèv, men dispans federal sa a pral pèmèt lekòl yo sèvi dejene ak repa midi bay tout timoun nan mwa otòn yo, kèlkeswa kondisyon sosyo-ekonomik fanmi yo. Sa ap ede nou asire timoun yo jwenn aksè a manje nourisan pandan moman difisil sa a nan kominote a.

 

M-DCPS ap kontinye distribye manje bay elèv nan tout andwa lekòl yo. Distribisyon manje maten ak manje midi tou pake pou ale lakay ap fèt madi ak jedi, soti 4è nan aprèmidi pou 6è diswa. USDA mande pou paran/adilt yo bay prèv idantifikasyon valab pou fè konnen manje yo se pou timoun 18 ane oubyen pi jèn si timoun nan pa ansanm avèk yo. Idantifikasyon yo ka sou fòm yon kat ID, kanè, oubyen rapò pwogrè elèv la. Sa yo se menm machasuiv ou te suiv pandan distribisyon manje M-DCPS te fè nan ete a.

 

Ensekirite alimantè se yon reyalite nan kominote nou an. Anpil fanmi depann de manje lekòl yo bay kòm youn nan sèl sous konsistan pou manje nourisan pou pitit yo. M-DCPS pa janm abandone angajman li pou sipòte elèv ak fanmi yo, nan bay prèske sèt milyon repa gratis depi fèmti lekòl yo nan mwa mas la.

 

Anons USDA a se yon devlopman enpòtan e pozitif. Depatman Manje ak Nitrisyon M-DCPS kontinye travay deprè ak Eta a pou asire yo suiv tout mezi responsablite pwogram yo.

 

Pou dènye enfòmasyon yo, silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la sou aparèy iPhone oubyen Android ou. Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup, sou Instagram nan @miamischools ak @miamisup, e sou Facebook nan MiamiSchools ak AlbertoCarvalho

# # #

20-DGD/028/HD/SD/CM

Follow us