Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
3/5/2021
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Pwofesè M-DCPS, Anplwaye Andwa Lekòl Nenpòt Laj Kalifye pou Vaksen COVID-19


Tout pwofesè ak anplwaye “Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS)” (Lekòl Leta Miami-Dade County) nenpòt ki laj, tankou gadyen, anplwaye kafeterya ak chofè otobis, nan lekòl Matènèl -12èm ane eskolè ak anplwaye pwogram swen timoun, ap kapab resevwa kounye a vaksen COVID-19 la. Se yon nouvèl enteresan pou Distri a, ki te ap fè demand sa a depi Desanm pou priyorize vaksen an pou anplwaye yo, patikilyèman sa yo ki gen kontak dirèk avèk elèv yo.

Nan kòmansman semèn sa a, administrasyon Biden nan te pibliye machasuiv Pwogram Federal Famasi Detayan yo ki priyorize vaksen COVID-19 la pou anplwaye lekòl depi Matènèl jiska 12èm ane eskolè ak anplwaye swen timoun yo.

Pwogram Federal Famasi Detayan pou Vaksinasyon COVID-19 la se yon kolaborasyon ant gouvènman federal la, eta yo ak teritwa yo, ak 21 patnè famasi nasyonal, ki gen ladan CVS, Publix, Walmart ak Walgreens, ak rezo famasi endepandan yo pou ogmante aksè a vaksen COVID-19 la nan tout Etazini. Pwogram federal la ap bay priyorite pou vaksinen tout anplwaye lekòl ak anplwaye swen timoun, pandan mwa mas la.

Anplwaye yo ka pran yon randevou nan ale siyen nan Vaccines & Immunizations | Vaccine Schedule | CVS Pharmacy. Nou atann pou lis founisè yo ogmante. Pou tèt sa a, nou ankouraje anplwaye yo vizite sit entènèt andwa vaksinasyon eta a nan https://floridahealthcovid19.gov/vaccines/vaccine-locator/ pou dènye enfòmasyon sou founisè vaksen ki disponib yo.  Pou verifye prèv travay ak laj ou, pèsonèl M-DCPS yo dwe pote ID andwa travay/lekòl yo ak lisans chofè yo nan randevou a.

Tout anplwaye M-DCPS, kèlkeswa laj yo, ka pran yon vaksen tou nan premye andwa federal Sid Florid la, ki ouvè semèn sa a nan Kanpous Nò Kolèj Miami Dade la. Andwa a ouvè sèt jou pa semèn soti 7:00 nan maten pou 7:00 nan aprèmidi. Yo aksepte moun san randevou, men yo prefere ou pran yon randevou.

Gid sa a te vin elaji akoz Lòd Egzekitif Gouvènè Ron DeSantis semèn sa a ki ogmante vaksen COVID-19 pou anplwaye K-12 ki gen 50 ane e pi gran. Pou obsève Lòd la, nan wikenn sa a, Sistèm Sante Jackson pral administre 1,000 vaksen nan twa andwa Jackson yo pou bay anplwaye M-DCPS vaksen ki nan laj 50 ane e pi gran. Mil anplwaye deja vaksinen kòm pati nan patenarya kontinyèl Distri a avèk Jackson. Dènye anons sa a ogmante efò kolektif nou avèk Jackson pou anpeche pwopagasyon COVID-19 nan kominote nou an. Nou ap pwograme fiti evènman vaksinasyon.  

Pou de`nye enfo`masyon yo an Kreyo`l, silvouple` branche sou Radyo Leko`l lendi - vandredi a 9e` diswa sou WLRN 91.3FM, ak me`kredi 10:30 dimaten sou WSRF 1580AM, e 6e` diswa sou RCH 23 1610AM.

 

Silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la sou aparèy iPhone oubyen Android ou. Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup, sou Instagram nan @miamischools ak @miamisup, e sou Facebook nan MiamiSchools ak AlbertoCarvalho


# # #

21-DGD/095/HD/SD

Follow us