POU DIFIZE IMEDYATMAN
jedi 5 novanm 2009         

KONTAKTE: Carline Faustin
305-995-1188

***NÒT POU LAPRÈS***

SEREMONI POU KÒMANSE KONSTRIKSYON LEKÒL SEGONDÈ MIAMI

KILÈS: 
Manm Komisyon Konsèy Lekòl Miami-Dade County, Sipèentandan Alberto M. Carvalho, ofisyèl eli Distri a, elèv, ak manm kominotè
KISA:
Seremoni pou Kòmanse Konstriksyon Lekòl Segondè Miami
KILÈ: 

lendi 9 novanm 2009
11è dimaten

KI KOTE: 

Miami Senior High School
2450 S.W. 1st Street
Miami, FL 33135

POUKISA:

Pwojè a gen ladan amelyorasyon souplas ak lòt kote, nouvo konstriksyon, renovasyon ak reyabilitasyon istorik.

Lekòl Segondè Miami Senior te ouvri pòt li an 1902 kòm premye lekòl segondè nan Miami-Dade County. Estrikti ki la kounye a, ki te konstwi an 1927, se yon Moniman Istorik ki Anrejistre Nasyonalman.  Bilding prensipal ak sal egzèsis yo se moniman istorik, e yo mete tout anplasman an nan ran yon moniman.

 

# # #

  09-JJS/55/VVL/RL

 

Retounen sou Nòt pou Laprès