POU DIFIZE IMEDYATMAN
Mèkredi 2 avril 2014      

KONTAKTE: Carline Faustin
305-995-1188

***NÒT POU LAPRÈS***

M-DCPS PRAL FÈ SEREMONI REDEDIKASYON LEKÒL SEGONDÈ
MIAMI NAN ISTORIK MIAMI HIGH

KIYÈS: 
Sipèentandan Lekòl Alberto M. Carvalho, manm Komisyon Konsèy Lekòl yo, administratè Distri a, manm kominotè ki enterese, lidè biznis, ansyen elèv ak sitwayen ki enterese
KISA:
Seremoni Rededikasyon Lekòl Segondè Miami
KILÈ: 
Vandredi 11 avril 2014
3è – 5è nan aprèmidi – Atelye sou Restorasyon Edikasyon
5è – 6è diswa – Moman Akèy
6è – 7è diswa – Seremoni
       7è diswa – Ouvèti Lekòl la pou Vizit
KI KOTE: 
Miami Senior High School
2450 S.W. 1st Street, East Patio
Miami, Florida 33135      
POUKISA:

Yo renove e restore premye lekòl segondè Miami a nan esplandè orijinal li, ajoute nouvo agrandisman, e mete ajou teknoloji enstriksyonèl dènyè-kri. Aktivite seremoni rededikasyon yo ap gen ladan atelye sou restorasyon edikasyon ak vizit lekòl la. Miami High sou lis Rejis Nasyonal Plas Istorik Etazini. Evènman an ouvè pou piblik la. Se MCM ak “Zyscovich Architects” ki patwone evènman rededikasyon an.

Reponn nan dat 4 avril nan 305-649-9800 eks. 2233 oubyen anunez@dadeschools.net.

 

# # #

14-JJS/056/DF/SD

 

Retounen sou Nòt pou Laprès