POU DIFIZE IMEDYATMAN
Jedi 9 oktòb 2014

KONTAKTE: Carline Faustin
Miami-Dade County Public Schools
305-995-1188

 

LEKÒL SEGONDÈ CORAL GABLES AP FÈ YON FWA SANTE

Lekòl Segondè Coral Gables an kolaborasyon avèk Sant Adilt Lekòl Segondè Coral Gables, pral fè Fwa Sante Bi-Nasyonal li a Samdi 11 oktòb 2014, soti 9:30 dimaten rive 3è nan aprèmidi. Evènman gratis sa a, ki ouvè pou piblik la, pral fèt sou kanpous Lekòl Segondè Coral Gables ki lokalize nan 450 Bird Road.

Ekspozan yo pral ofri sèvis sante, fòmasyon nan aktivite fizik, e materyèl edikasyonèl sou diferan kesyon sante ki afekte kominote nou an. Sèvis gratis yo pral gen ladan depistaj dantè, HIV/STD, nivo sik ak kolestewòl, ansanm ak egzamen pou tansyon ak “Body Mass Index (BMI)” (kantite grès ki nan kò w.)

Pòsyon edikaysonèl evènman an pral bay enfòmasyon konsènan sante fi, diferan sèvis finansyè, e konsèy pou moun ki pa gen asirans sante.

Anplis, pral gen enfòmasyon disponib konsènan imigrasyon, klas edikasyon pou adilt, ak nitrisyon, ansanm ak egzamen zye e linèt gratis pou timoun.

Pou plis enfòmasyon, silvouplè rele Grace Apolinar aprè 2è nan aprèmidi nan 305-443-4871.

###

14-DGD/087/GC/RL

 

 

 

Retounen sou Nòt pou Laprès