POU DIFIZE IMEDYATMAN
Mèkredi 6 me 2015

KONTAK: Carline Faustin
305-995-1188

***NÒT POU LAPRÈS***

LEKÒL SEGONDÈ MIAMI PRAL PREZANTE 37YÈM SEREMONI ANYÈL PRIM PREZÈVASYON, RESEVWA PI GWO ONÈ

KIYÈS: 

Sipèentandan Lekòl yo Alberto M. Carvalho, administratè Miami-Dade County Public School (M-DCPS)” (Lekòl Leta Miami-Dade County), anplwaye Lekòl Segondè Miami, elèv ak sitwayen ki enterese

KISA:
37yèm Seremoni Anyèl Prim Prezèvasyon
KILÈ: 

Vandredi 8 me 2015
5:30-7 diswa

KI KOTE: 

Miami Senior High School, Auditorium
2450 S.W. 1st Street
Miami, FL 33135

POUKISA:

Lekòl Segondè Miami pral prezante seremoni rekonesans kòm youn nan gayan kategori Prim Ekselans pou Restorasyon e Reyabilitasyon. Evènman an gratis e li ouvè pou piblik la.

Yo rele Lekòl Segondè Miami ki te ouvè pòt li an 1928, “The Biltmore of Education.”  Yo te renove e restore premye lekòl segondè nan Miami an nan esplandè orijinal li, yo agrandi li ak nouvo adisyon, e mete l ajou avèk teknoloji enstriksyonèl dènye kri. Yo mete Lekòl Segondè Miami nan lis Achiv Nasyonal Andwa Istorik Etazini. Yo te fè renovasyon yo an patenarya avèk “Zyscovich Architects.”

VIZYÈL:

- Sipèentandan an ap disponib pou medya  
- Anplwaye M-DCPS ap disponib pou medya  
- Administratè yo ki ap resevwa prim
- Vizit lekòl restore a

# # #

15-DGD/265/DF/RL

 

Retounen sou Nòt pou Laprès