Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
11/22/2022
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Yo Chwazi Manb Konsèy Rojas ak Navarro pou Dirije Komisyon Konsèy Lekòl Miami-Dade la

Komisyon Konsèy Lekòl Miami-Dade County a vote an blòk jodi a pou chwazi Manb Komisyon Konsèy Mari Tere Rojas, yon edikatris ki gen plis pase 45 ane eksperyans, kòm chèmann Komisyon Konsèy la pou ane ki ap vini an.

 

Madan Rojas remèsye kòlèg li nan Konsèy la pou sipò yo, e li pa ka tann pou l kòmanse travay nan tèt ansanm avèk yo. Yo te re-eli li nan Komisyon Konsèy la nan mwa out ki sot pase a, e kounye a l ap sèvi pou yon twazyèm manda kòm reprezantan Distri 6. Se premye fwa l ap sèvi kòm Chèmann.

 

Yo chwazi Manb Komisyon Konsèy Dtè. Lubby Navarro kòm Vis Chèmann. Se Gouvènè Rick Scott ki te nommen Dtè. Navarro pou premye fwa an 2015 pou konble vid ki te genyen nan reprezantasyon Distri 7 la. Yo te eli li an 2016 pou kontinye sèvi elektè li yo, e yo te re-eli li an 2020. Se premye fwa l ap sèvi kòm Vis Chèmann.  

 

Pou dènye enfòmasyon yo an Kreyòl, silvouplè branche sou Radyo Lekòl lendi – vandredi a 9è diswa sou WLRN 91.3 FM, ak mèkredi 10:30 dimaten sou WSRF 1580AM, e 6è diswa sou RCH 23 1610AM.

 

Silvouplè telechaje aplikasyon óvil Dadeschools la sou aparèy iPhone oubyen Android ou. Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @suptdotres, sou Instagram nan @miamischools e @suptdotres, sou Facebook nan MiamiSchools.


# # #

22-VSP/038/HD/CM/RD

Follow us