POU DIFIZE IMEDYATMAN
Mèkredi 12 mas 2014      

KONTAKTE: Carline Faustin
Miami-Dade County Public Schools
305-995-1188

 

POU TWAZYÈM ANE DAFILE, LEKÒL LETA MIAMI-DADE COUNTY RESEVWA PLIS PRIM “MERIT” POU LEKÒL MAGNÈT PASE NENPÒT LÒT DISTRI NASYONALMAN

“Magnet Schools of America (MSA)” (Lekòl Magnèt Ozetazini), yon òganizasyon nasyonal ki reprezante plis pase 4,000 lekòl ak pwogram magnèt, rekonèt lekòl magnèt anyèlman pou angajman yo nan estanda akademik wo, inovasyon nan kourikoulòm, efò desegregasyon/divèsite ki gen siksè, pèsonèl ansèyman espesyalize, e patisipasyon paran ak kominote. Ane sa a, 76 lekòl atravè Etazini te resevwa prim dezirab “Magnet Schools of Excellence Merit Awards” (Prim ‘Merit’ Lekòl Magnèt Ekselans), kote yo te bay Lekòl Leta Miami-Dade County 13 ladan yo. Anplis, lekòl magnèt Miami-Dade County te resevwa 12 sou 94 “Magnet Schools of Distinction Merit Awards” (Prim ‘Merit’ Distenksyon Lekòl Magnèt). An total, Lekòl Leta Miami-Dade County te resevwa 25 prim. Pou twazyèm ane dafile, M-DCPS depase pèfòmans tout lòt distri lekòl atravè peyi a.

Yo pral prezante tout prim yo an me nan konferans nasyonal MSA a nan Hartford, Connecticut.

Lekòl leta magnèt Miami-Dade County ki gayan prim pou ane 2014 la se:

LEKÒL

TÈM MAGNÈT

“PRIM MERIT”

Dr. Henry E. Perrine
Academy of the Arts

 • Ar Vizyèl ak Pèfòmans

Lekòl Ekselans

Sunset Elementary

 • Etid Entènasyonal

Lekòl Ekselans

William J. Bryan Elementary School

 • Mize

Lekòl Ekselans

Air Base K-8 Center

 • Edikasyon Entènasyonal

Lekòl Ekselans

South Miami K-8 Center

 • Ar Vizyèl ak Pèfòmans

Lekòl Ekselans

Herbert A. Ammons Middle School

 • Bakaloreya Entènasyonal

Lekòl Ekselans

Arthur & Polly Mays 6-12

 • Ar Vizyèl ak Pèfòmans

Lekòl Ekselans

Jose Marti MAST 6-12 Academy

 • Tekonoloji Matematik ak Syans

Lekòl Ekselans

Design and Architecture Senior High (DASH)

 • Achitekti / Desen Enteryè
 • Desen Endistriyèl / Pwodui ak transpòtasyon
 • Desen Mòd
 • Teknoloji Amizman / Fim
 • Kominikasyon Vizyèl / Desen Grafik

Lekòl Ekselans

Felix Varela Senior High

 • Syans Veterinè
 • iPrep
 • Etid Global

Lekòl Ekselans

iPrep Academy

 • Akademi Karyè

 Lekòl Ekselans

New World School of the Arts

 • Ar Vizyèl ak Pèfòmans

Lekòl Ekselans

TERRA Environmental Research Institute

 • Rechèch Biyomedikal
 • Rechèch sou Anviwònman ak Etid Teren
 • Teknoloji Wobotik ak Jeni

Lekòl Ekselans

Southside Elementary School

 • Mize

Lekòl Distenksyon

Frank C. Martin K-8 Center

 • Bakaloreya Entènasyonal

Lekòl Distenksyon

George Washington Carver Middle School

 • Etid Entènasyonal
 • Edikasyon Entènasyonal

Lekòl Distenksyon

Howard D. McMillan Middle School

 • Wobotik ak Jeni / “Cambridge”

Lekòl Distenksyon

John F. Kennedy Middle School

 • “Bio-Medical/ Environmental/ Agricultural/ Technology (BEAT)” (Teknoloji Biyo-Medikal/Anviwònman/

   Agrikilti)

Lekòl Distenksyon

Ponce de Leon Middle

 • Bakaloreya Entènasyonal

Lekòl Distenksyon

Richmond Heights Middle

 • Zowoloji

Lekòl Distenksyon

Shenandoah Middle School

 • Mize

Lekòl Distenksyon

Southwood Middle School

 • Ar Vizyèl ak Pèfòmans

Lekòl Distenksyon

Coral Reef Senior High School

 • Syans Agrikòl
 • Biznis ak Finans
 • Jeni
 • Bakaloreya Entènasyonal
 • Legal
 • Medsin
 • Ar Vizyèl ak Pèfòmans

Lekòl Distenksyon

MAST Academy

 • Teknoloji Maritim & Syans
 • “Cambridge”

Lekòl Distenksyon

Medical Academy for Science and Technology Senior High School (MAST @ Homestead)

 • Syans Biyomedikal
 • Syans Famasetik
 • Terapi Fizik
 • “iMed”

Lekòl Distenksyon

Konsènan Pwogram Lekòl Magnèt nan Lekòl Leta Miami-Dade County yo
Pwogram lekòl magnèt yo ofri kou etid san parèy ki konsantre sou enterè espesyal, talan, ak kapasite elèv yo e yo disponib nan sis tèm etid: Karyè ak Pwofesyon; Edikasyon Entènasyonal; Ar “Liberal” (Jeneral); Matematik, Syans, ak Teknoloji; “VPrep” (Pwogram sou Entènèt); ak Ar Vizyèl ak Ar Pèfòmans. Depi ouvèti premye pwogram magnèt li an 1973, opsyon ak chwa magnèt yo elaji anpil anndan Lekòl Leta Miami-Dade County. Aktyèlman, gen plis pase 55,000 elèv ki enskri nan 375 pwogram magnèt yo ofri nan plis pase 100 lekòl atravè tout distri a. Pou plis enfòmasyon, ale nan: miamimagnets.org

 

###

14-JJS/042/VVL/RL

 

 

Retounen sou Nòt pou Laprès