POU DIFIZE IMEDYATMAN
Mèkredi 14 janvye 2015

KONTAK: Carline Faustin
305-995-1188

***NÒT POU LAPRÈS***

LEKÒL LETA MIAMI-DADE COUNTY AP FÈ REYINYON
KOMITE LIMIT PREZANS POU BIWO REJYON SANTRAL

KIYÈS: 

Ofisyèl distri lekòl, anplwaye lekòl, paran ak sitwayen ki enterese

KISA:
Reyinyon Komite Limit Prezans

KI DAT

KILÈ

LEKÒL

LOKASYON

POUKISA

1/22/15

6:30 diswa

Citrus Grove Elementary/
Riverside Elementary

Riverside Elementary School
1190 S.W. 2nd Street, Cafeteria
Miami, Florida 33130

Rekòmandasyon limit yo pwopoze pou Lekòl Elemantè Kominotè Riverside ka afekte Lekòl Elemantè Citrus Grove. 

1/27/15

5:30 diswa

Ponce de Leon
Middle

Ponce de Leon Middle School
5801 Augusto Street, Auditorium
Coral Gables, Florida 33146

Limit prezans Lekòl Mwayen Ponce de Leon pap chanje. Reyinyon an pral bay detay sou rekòmandasyon limit yo pwopoze pou Lekòl Elemantè Sunset, Akademi Preparatwa Coral Gables ak Lekòl Elemantè George W. Carver. 

1/27/15

7:30 diswa

George W. Carver Elementary

George W. Carver Elementary School
238 Grand Avenue, Cafeteria
Coral Gables, Florida 33133 

Rekòmandasyon limit yo pwopoze pou Lekòl Elemantè Sunset ak Akademi Preparatwa Coral Gables ka afekte Lekòl Elemantè George W. Carver. 

1/28/15

6:30 diswa

Sunset Elementary

Sunset Elementary School
5120 S.W. 72nd Street, Cafeteria
Miami, Florida 33143

Rekòmandasyon limit yo pwopoze pou Lekòl Elemantè George W. Carver ak Akademi Preparatwa Coral Gables ka afekte Lekòl Elemantè Sunset. 

1/29/15

6:30 diswa

Coral Gables Preparatory
Academy

Coral Gables Preparatory Academy
105 Minorca Avenue, Auditorium
Coral Gables, Florida 33134

Rekòmandasyon limit yo pwopoze pou Lekòl Elemantè Sunset ak Lekòl Elemantè George W. Carver ka afekte Akademi Preparatwa  Coral Gables. 

# # #

15-DGD/172/DF/RL

 

 

Retounen sou Nòt pou Laprès