Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
1/8/2021
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

M-DCPS, Sistèm Sante University of Miami Anonse Dat Adisyonèl Tès COVID-19 pou Timoun

“Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS)” (Lekòl Leta Miami-Dade County) an patenarya avèk Sistèm Sante University of Miami, anonse dat adisyonèl tès COVID-19 gratis ki ap disponib pou tout timoun, laj 4-18 ane nan Miami-Dade County. Tès yo ap fèt atravè Inite Mobil Sistèm Sante Pedyatri a, ki pral disponib nan divès paking lekòl pandan tout mwa a.

Anba a se dat ak andwa pou inite mobil tès la, ki ap fèt kòmanse 3:00 – 5:00 nan aprèmidi

 

8 Janvye

Coral Reef Senior High

10101 S.W. 152nd Street

Miami, FL 33157

11 Janvye

J.C. Bermudez Doral Senior High

5005 N.W. 112th Avenue

Doral, FL 33178

12 Janvye

Homestead Senior High

2351 S.E. 12th Avenue

Homestead, FL 33034

13 Janvye

North Miami Beach Senior High

1247 N.E. 167th Street

North Miami Beach, FL 33162

14 Janvye

American Senior High

18350 N.W. 67th Avenue

Hialeah, FL 33015

15 Janvye

Miami Sunset Senior High

13125 S.W. 72nd Street

Miami, FL 33183

19 Janvye

iTech@ Thomas A. Edison Educational Center

6101 N.W. 2nd Avenue

Miami, FL 33127

20 Janvye

Coral Reef Senior High

10101 S.W. 152nd Street

Miami, FL 33157

21 Janvye

J.C. Bermudez Doral Senior High

5005 N.W. 112th Avenue

Doral, FL 33178

22 Janvye

Homestead Senior High

2351 S.E. 12th Avenue

Homestead, FL 33034

25 Janvye

North Miami Beach Senior High

1247 N.E. 167th Street

North Miami Beach, FL 33162

26 Janvye

American Senior High

18350 N.W. 67th Avenue

Hialeah, FL 33015

27 Janvye

Miami Sunset Senior High

13125 S.W. 72nd Street

Miami, FL 33183

28 Janvye

iTech@ Thomas A. Edison Educational Center

6101 N.W. 2nd Avenue

Miami, FL 33127

29 Janvye

Coral Reef Senior High

10101 S.W. 152nd Street

Miami, FL 33157

 

Yon paran/gadyen dwe akonpaye timoun nan pou li teste; yo pa bezwen gen yon idantifikasyon. Nou ap resevwa yo menmsi pa te gen yon randevou, men nou ankouraje pou yo fè randevou. Mete yon randevou nan rele 305-243-2059.

Nou ap mete disponib dat tès pou mwa fevriye yo trè pwochènman.

Pou de`nye enfo`masyon yo an Kreyo`l, silvouple` branche sou Radyo Leko`l lendi - vandredi a 9e` diswa sou WLRN 91.3FM, ak me`kredi 10:30 dimaten sou WSRF 1580AM, e 6e` diswa sou RCH 23 1610AM.

Silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la sou aparèy iPhone oubyen Android ou. Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup, sou Instagram nan @miamischools ak @miamisup, e sou Facebook nan MiamiSchools ak AlbertoCarvalho


# # #

21-DGD/78/JC/SD

Follow us