Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
10/7/2021
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

M-DCPS Fè Patenarya Avèk Inite Pediatrik Mobil UM nan pou Ofri Tès ak Bay Vaksen COVID-19 pou Elèv Ki Elijib

“Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS)” (Lekòl Leta Miami-Dade County) kontinye fè patenarya avèk “University of Miami Health System Pediatric Mobil Clinic” (Inite Pediatrik Mobil Sistèm Sante Inivèsite Miami) pou ofri tès COVID-19, vaksen obligatwa pou antre lekòl ak vaksen COVID-19 pou elèv yo ki elijib.

 

Nou atache feyè ann Anglè, ann Espanyòl ak an Kreyòl ki gen tout andwa, orè, ak lè yo ap bay vaksen yo pandan tout mwa oktòb la.

 

Randevou pa nesesè pou resevwa vaksen an. Tout moun ki poko gen laj 18 an k ap resevwa yon vaksen dwe akonpaye avèk yon paran oubyen gadyen.

 

Pou elèv elijib pou resevwa vaksen COVID-19, li DWE gen omwen 12 ane nan jou y ap resevwa vaksen an. Yo dwe ranpli yon fòm depistaj ak konsantman pou vaksen COVID-19 la, ki ap disponib nan sit lekòl la.

Pou de`nye enfo`masyon yo an Kreyo`l, silvouple` branche sou Radyo Leko`l lendi - vandredi a 9e` diswa sou WLRN 91.3FM, ak me`kredi 10:30 dimaten sou WSRF 1580AM, e 6e` diswa sou RCH 23 1610AM.

 

Silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la sou aparèy iPhone oubyen Android ou. Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @miamisup, sou Instagram nan @miamischools ak @miamisup, e sou Facebook nan MiamiSchools ak AlbertoCarvalho

 

 

Atachman


# # #

21-DGD/043/HD/RD

Follow us