Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
8/16/2022
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

M-DCPS Anonse Kontinyasyon Sèvis Repa Apre Lekòl pou 2022-2023

“Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS)” (Lekòl Leta Miami-Dade County) ofri “Afterschool Meals Program” (Pwogram Manje Apre Lekòl), yon pati nan sou konponan “Child Care Food Program” (Pwogram Manje Swen Timoun) “U.S. Department of Agriculture (USDA)” (Depatman Agrikilti Etazini), kontan anonse l ap kontinye sèvis li yo nan plis pase 250 lekòl, apati 17 out 2022.

 

Pwogram repa apre lekòl la asire elèv ki patisipe nan pwogram edikatif regilye apre lekòl oswa pwogram aktivite anrichisman resevwa nitrisyon yo bezwen pou yo aprann ak grandi. Repa apre lekòl yo dwe satisfè tout egzijans USDA epi yo dwe gen ladan fwi ak legim fre. Yo bay manje a gratis pou timoun ki enskri nan pwogram apre lekòl yo, kèlkeswa ras, koulè, orijin nasyonal, sèks (ki gen ladan idantite sèks gason oswa fi ak oryantasyon seksyèl), andikap, oswa laj.

 

Nou mete anba a lis Lekòl M-DCPS ki ap patisipe nan pwogram sa a pou ane eskolè 2022-2023 a. Nouvo pwogram edikasyon oswa pwogram anrichisman ka mande repa apre lekòl pou elèv ki enskri nan pwogram yo lè yo kontakte Depatman Manje ak Nitrisyon M-DCPS la.

 

Elementary Schools/K-8 Centers

Ada Merrit K-8 Ctr.

Carrie P. Meek/Westview K-8 Ctr.

Agenoria Paschal/Olinda Elementary

Charles David Wyche Elementary

Air Base K-8 Ctr.

Charles Drew K-8 Ctr.

Amelia Earhart Elementary

Charles R. Hadley Elementary

Arch Creek Elementary

Christina M. Eve Elementary

Arcola Lake Elementary

Citrus Grove Elementary

Auburndale Elementary

Claude Pepper Elementary

Aventura Waterways K-8 Ctr.

Coconut Palm K-8 Ctr.

Aventura Waterways K-8 Ctr. @ iPrep Academy North

Colonial Drive Elementary

Avocado Elementary

Comstock Elementary

Banyan Elementary

Coral Park Elementary

Barbara Hawkins Elementary

Coral Reef Elementary

Bel-Aire Elementary

Coral Terrace Elementary

Ben Sheppard Elementary

Coral Way K-8 Ctr.

Benjamin Franklin K-8 Ctr.

Crestview Elementary

Bent Tree Elementary

Cutler Ridge Elementary

Biscayne Beach Elementary

Cypress Elementary

Biscayne Gardens Elementary

Dante B. Fascell Elementary

Blue Lakes Elementary

David Fairchild Elementary

Bob Graham Education Ctr.

David K. Lawrence, Jr. K-8 Ctr.

Bowman Ashe/Doolin K-8 Academy

Devon Aire K-8 Ctr.

Brentwood Elementary

Dr. Carlos Finlay Elementary

Broadmoor Elementary

Dr. Edward L. Whigham Elementary

Bunche Park Elementary

Dr. Frederica S. Wilson/Skyway Elementary

Calusa Elementary

Dr. Gilbert Porter Elementary

Campbell Drive K-8 Ctr.

Dr. Henry Mack /West Little River K-8 Ctr.

Caribbean K-8 Ctr.

Dr. Henry Perrine Academy of the Arts

Carol City Elementary

Dr. Manuel C. Barreiro Elementary

Dr. Robert B. Ingram Elementary

Mae Walters Elementary

Dr. William A. Chapman Elementary

Mandarin Lakes K-8 Ctr.

E.W.F Stirrup Elementary

Marjory Stoneman Douglas Elementary

Earlington Heights Elementary

Maya Angelou Elementary

Edison Park K-8 Ctr.

Meadowlane Elementary

Emerson Elementary

Miami Beach Feinberg/Fisher K-8 Ctr.

Eneida Hartner Elementary

Miami Beach South Pointe Elementary

Ernest R. Graham K-8 Academy

Miami Gardens Elementary

Ethel Koger Beckham K-8 Ctr.

Miami Heights Elementary

Eugenia B. Thomas K-8 Ctr.

Miami Lakes K-8 Ctr.

Everglades K-8 Ctr.

Miami Shores Elementary

Fairlawn Elementary

Miami Springs Elementary

Flagami Elementary

Morningside K-8 Academy

Flamingo Elementary

Myrtle Grove K-8 Ctr.

Florida City Elementary

Nathan B. Young Elementary

Frances S. Tucker Elementary

Natural Bridge Elementary

Frank C. Martin K-8 Ctr.

Norland Elementary

Frederick Douglass Elementary

Norma Butler Bossard Elementary

Fulford Elementary

Norman S. Edelculp /Sunny Isles Beach K-8 Ctr.

Gateway Environmental K-8 Ctr.

North Beach Elementary

George Washington Carver Elementary

North County K-8 Ctr.

Gertrude Edelman/Sabal Palm Elementary

North Dade Center For Modern Languages

Gloria Floyd Elementary

North Glade Elementary

Golden Glades Elementary

North Hialeah Elementary

Goulds Elementary

North Miami Elementary

Gratigny Elementary

North Twin Lakes Elementary

Greenglade Elementary

Norwood Elementary

Greynolds Park Elementary

Oak Grove Elementary

Gulfstream Elementary

Ojus Elementary

Henry E.S. Reeves K-8 Ctr.

Oliver Hoover Elementary

Henry M. Flagler Elementary

Olympia Heights Elementary

Hialeah Elementary

Orchard Villa Elementary

Hialeah Gardens Elementary

Palm Lakes Elementary

Hibiscus Elementary

Palm Springs Elementary

Holmes Elementary

Palm Springs North Elementary

Hubert O. Sibley K-8 Ctr.

Parkview Elementary

iPreparatory Academy

Parkway Elementary

Irving & Beatrice Peskoe K-8 Ctr.

Paul Laurence Dunbar K-8 Ctr.

Jack B. Gordon Elementary

Phillis Wheatley Elementary

James Bright Elementary

Phyllis Ruth Miller Elementary

Jane S. Roberts K-8 Ctr.

Pine Lake Elementary

Jesse J. McCrary, Jr. Elementary

Pine Villa Elementary

Joe Hall Elementary

Poinciana Park Elementary

Joella C. Good Elementary

Rainbow Park Elementary

John I. Smith K-8 Ctr.

Redland Elementary

Kelsey L. Pharr Elementary

Redondo Elementary

Kendale Elementary

Riverside Elementary

Kendale Lakes Elementary

Robert Russa Moton Elementary

Kendall Square K-8 Ctr.

Rockway Elementary

Kensington Park Elementary

Royal Green Elementary

Kenwood K-8 Ctr.

Royal Palm Elementary

Kinloch Park Elementary

Ruben Dario Middle @ Seminole Elementary

Lake Stevens Elementary

Ruth K. Broad / Bay Harbor K-8 Ctr.

Lakeview Elementary

Santa Clara Elementary

Laura Saunders Elementary

Scott Lake Elementary

Leewood K-8 Ctr.

Shadowlawn Elementary

Leisure City K-8 Ctr.

Shenandoah Elementary

Lenora Braynon Smith Elementary

Silver Bluff Elementary

Liberty City Elementary

Snapper Creek Elementary

Lillie C. Evans K-8 Ctr.

South Hialeah Elementary

Linda Lentin K-8 Ctr.

South Miami Heights Elementary

Lorah Park Elementary

South Miami K-8 Ctr.

Ludlam Elementary

Southside Preparatory Academy

M.A Milam K-8 Ctr.

Spanish Lake Elementary

Madie Ives K-8 Ctr.

Sunset Park Elementary


 

Sweetwater Elementary

Wesley Matthews Elementary

Sylvania Heights Elementary

West Hialeah Gardens Elementary

Toussaint L'Ouverture Elementary

West Homestead Elementary

Treasure Island Elementary

West Lakes Preparatory Academy

Tropical Elementary

Whispering Pines Elementary

Twin Lakes Elementary

William Chapman Elementary

Van E. Blanton Elementary

William Lehman Elementary

Village Green Elementary

Winston Park K-8 Ctr.

Virginia A Boone/Highland Oaks Elementary

Zora Neale Hurston Elementary

W. J. Bryan Elementary

 

 

Middle Schools/K-12 Centers

Andover Middle

Lake Stevens Middle

Arthur & Polly Mays Conservatory of the Arts

Lamar Louise Curry Middle

Brownsville Middle

Lawton Chiles Middle

Citrus Grove Middle

Madison Middle

COPE Center North Alt. Edu.

Miami Arts Studio 6-12 @ Zelda Glazer

Coral Gables Preparatory Academy

Miami MacArthur Educational

Country Club Middle

Norland Middle

Georgia Jones Ayers Middle

North Dade Middle

Glades Middle

North Miami Middle

Henry Filer Middle

Paul Bell Middle

Hialeah Middle

Ponce De Leon Middle

Highland Oaks Middle

Redland Middle

Homestead Middle

Richmond Heights Middle

Horace Mann Middle

Riviera Middle

Howard D. Mcmillan Middle

Rockway Middle

Jan Mann Educational Ctr.

Ruben Dario Middle

John F. Kennedy Middle

South Dade Middle

Jorge Mas Canosa Middle

South Miami Middle

Jose De Diego Middle

Thomas Jefferson Middle

Jose Marti MAST Academy

West Miami Middle

Kinloch Park Middle

Young Women's Preparatory Academy

 

Senior High Schools

Alonzo & Tracy Mourning Senior High

Miami Central Senior High

American Senior High

Miami Edison Senior High

Booker T. Washington Senior High

Miami Jackson Senior High

Center for International Education

Miami Killian Senior High

Dorothy M. Wallace Cope Center

Miami Norland Senior High

Dr. Marvin Dunn Academy

Miami Northwestern Senior High

Felix Varela Senior High

Miami Springs Senior High

G. Holmes Braddock Senior High

North Miami Beach Senior High

Hialeah Senior High

North Miami Senior High

Homestead Senior High

William Turner Tech Senior High

John Ferguson Senior High

Miami Central Senior High

 

Migrant Centers

Everglades Migrant Camp

South Dade Migrant Camp

Redland Migrant Camp

 

 

Avi USDA:

Daprè lwa federal sou dwa sivil ak règleman dwa sivil ak règ “U.S. Department of Agriculture (USDA)” (Depatman Agrikilti Etazini), enstitisyon sa a entèdi pou fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks (ki gen ladan idantite sèks gason oswa fi ak oryantasyon seksyèl), andikap, laj, reprezay oswa vanjans pou aktivite dwa sivil yon moun te fè anvan.

 

Enfòmasyon sou pwogram yo ka disponib nan lòt lang ki pa Anglè. Moun ki gen andikap ki bezwen lòt mwayen kominikasyon pou jwenn enfòmasyon sou pwogram nan (pa egzanp, Bray, gwo lèt, kasèt odyo, Lang Siy Ameriken), dwe kontakte ajans leta oswa ajans lokal responsab ki responsab pou administre pwogram nan oswa USDA TARGET Center nan (202) 720-2600 (vwa ak TTY) oswa kontakte USDA atravè “Federal Relay Service” (Sèvis Relè Federal la) nan (800) 877-8339.

 

Pou pote yon plent kont diskriminasyon nan pwogram nan, moun ki pote plent la dwe ranpli fòm AD-3027 Fòmilè pou Plent Kont Diskriminasyon nan Pwogram USDA, rele nan nenpòt biwo USDA, nan (866) 632-9992, oswa ekri yon lèt ki adrese bay USDA. Lèt la dwe genyen non moun ki pote plent la, adrès, nimewo telefòn li, ak yon deskripsyon ekri sou aksyon diskriminatwa li di yo fè sou li a ak ase detay pou enfòme “Assistant Secretary for Civil Rights (ASCR)” (Asistan Sekretè Dwa Sivil la) sou diskriminasyon yo ak dat plent vyolasyon dwa sivil li di yo fè sou li a.

 

Moun nan dwe remèt Fòm AD-3027 la ki ranpli oswa lèt la bay USDA nan:

 

  1. Lapòs: U.S. Department of Agriculture

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights

1400 Independence Avenue, SW

Washington, D.C. 20250-9410; oswa

2.    Faks: (833) 256-1665 oswa (202) 690-7442; oswa

3.    Imèl: program.Intake@usda.gov

 

Founisè Enstitisyon sa a bay tout moun opòtinite egal-ego.

 

Pou dènye enfòmasyon yo an Kreyòl, silvouplè branche sou Radyo Lekòl lendi - vandredi a 9è diswa sou WLRN 91.3 FM, ak mèkredi 10:30 dimaten sou WSRF 1580AM, e 6è diswa sou RCH 23 1610AM.

 

Silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la sou aparèy iPhone oubyen Android ou. Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @suptdotres,, sou Instagram nan @miamischools e @suptdotres, sou Facebook nan MiamiSchools.


# # #

22-VSP/009/HD/RD/SD

Follow us