Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
8/19/2022
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Komisyon Konsèy Lekòl la Apwouve Kontra Konstriksyon pou de (2) Pwojè GOB ki Vo $9.7 milyon

Leisure City K-8 Center – M.A.C. Construction, Inc. resevwa kontra GOB finanse pou yon nouvo pwojè abri P.E. nan Sant K-8 Leisure City. Etablisman an sitiye nan S.W. 288th Street nan Homestead, ki gen fontyè ak Biscayne Drive nan zòn nò Lekòl la, ki te konstwi an 1960, gen konstriksyon adisyonèl ki te fèt apre sa, e kounye a li genyen 14 bilding pèmanan ki chita sou 8.6 ekta tè e li gen yon kapasite pèmanan 1,214 plas pou elèv.

 

Dimansyon travay la gen ladan yon nouvo abri pou edikasyon fizik, pasaj pyeton ki kouvri, refè sifas ak retrase teren baskètbòl yo, ak ranplasman lakou rekreyasyon yo. Enstalasyon nouvo sistèm alam dife nan tout kanpous la, chofaj, vantilasyon ak ekipman klimatizè pou nouvo Sistèm Jesyon Enèji a, fenèt ak pòt ki ka reziste enpak, ak pentire deyò lekòl la.

 

Patisipasyon total sou-konsiltan S/MBE: 13.31 pousan

Patisipasyon total sou-konsiltan M/WBE: 18.84 pousan

 

Alokasyon total pwojè a - $6.7 milyon                                                      L ap Fini - Avril 2024

 

Pine Villa Elementary - Veitia Padron Incorporated (VPI) resevwa kontra pou pwojè renovasyon GOB finanse nan Pine Villa Elementary. Lekòl la ki te konstwi an 1958, lokalize nan sidwès Miami. Li gen fontyè li sou kote nò avèk Arthur & Polly Mays Conservatory of the Arts ak nan sid avèk Old Cutler Road.

 

Aktyèlman lekòl la gen 18 bilding pèmanan sou 11 ekta tè ak 834 plas pou elèv. Dimansyon travay yo pwopoze pou pwojè sa a gen ladan pentire deyò tout kanpous la, nouvo HVAC ak fenèt ki ka reziste enpak nan toude, Bilding 1 ak 3. Sa gen ladan tou nouvo konfòmite ak ADA pou nouvo sant sèvis pou elèv ki nan Bilding 1 ak 2.

 

Patisipasyon total sou-konsiltan S/MBE: 8.25 pousan

Patisipasyon total sou-konsiltan M/WBE: 14.80 pousan

 

Alokasyon total pwojè a - $2.9 milyon                                                          L ap Fini - Oktòb 2023

 

Pou dènye enfòmasyon yo an Kreyòl , silvouplè peny branch Radyo Lekòl lendi - vandredi a 9è diswa sou WLRN 91.3 FM, ak mekredi 10:30 dimaten sou WSRF 1580AM, ak 6yèm diswa sou RCH 23 1610AM.

 

Silvouple telechaje aplikasyon mobil Dadeschools pyès lajan an Aparèy iPhone oswa Android oswa . Next nou sou Twitter nan @mdcps OK @suptdotres , sou Instagram nan @miamischools e @suptdotres , sou Facebook nan MiamiSchools .


# # #

22-VSP/010/HD/SD/CM

Follow us