Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
3/2/2023
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Yo Devwale yon Sant Medya Modèn nan Lekòl Lamar Louise Curry Middle School


Nan mitan foto a: Sipèentandan Lekòl yo, Dtè Jose L. Dotres, Manm Komisyon Konsèy Monica Colluci, Chèmann Konsèy Lekòl la

Mari Tere Rojas ak Direktris Lekòl Lamar Louise Curry Middle School, Michele Bush

Ansanm ak elèv yo ak ofisyèl Distri yo pou seremoni koupe riban an.

 

“Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS)” (Lekòl Leta Miami-Dade County), “the College Football Playoff Foundation and the 2021 College Football Playoff National Championship Game (CFPNCG) Host Committee” (Komite Akèy Chanpyona Eliminatwa Foutbòl Kolèj Nasyonal pou ane 2021 an) te devwale yon sant medya tounèf nan lekòl Lamar Louise Curry Middle madi a, ki ranpli ak ekipman “virtual reality (VR)” (reyalite vityèl).

 

Lekòl Lamar Louise Curry Middle School se youn nan 16 lekòl mwayen piblik nan Miami-Dade ki gen sant medya yo te transfòme pou vin tounen espas inovatif ki gen anpil teknoloji pandan de (2) ane ki sot pase yo. Kat lekòl ki rete yo pral anonse nouvo pwojè yo nan fen ane lekòl sa a.

 

Apre seremoni an, elèv yo te gen opòtinite pou teste kèk nan 25 kas ‘VR’ yo, ki kounye a fè pati espas inovatif sant medya a.

 

Jonathan Gonzalez, yon elèv klas sizyèm ane di, “Mwen panse se vrèman enteresan. M ap gade efè mayetik latè ak solèy la, kijan patikil ki gen chaj elektrik yo afekte tè a.”Nicholas Boue-Varela, yon elèv klas sizyèm ane nan Lamar Louise Curry Middle School,

ap eseye youn nan nouvo kas ‘VR’ yo sant medya a.
 

Anplis de espas travay inovatif yo te kreye nan kad efò sa a, yo te ekipe sant medya a ak nouvo tab, chèz ajistab ak kapèt. Genyen tou yon ‘Share Wall’, kote elèv yo ka ekri mesaj pou kolabore sou yon leson oswa pou reponn kesyon ki afiche sou pòs la pou tcheke ak eksprime jan yo santi yo nan yon jou an patikilye.

 

Direktris lekòl Lamar Louise Curry Middle, Michele A. Bush deklare, "Timoun yo pral santi yo alèz isit la, yo ka detann yo epi jwe jwèt. Timoun kounye a diferan, yo vle patisipe nan diferan fason pou aprann. Fason yo renove sant medya kounye a akomode bezwen sa yo.”

 

Evènman sa a fè pati yon patenarya $2 milyon dola ant twa antite pou sipòte inisyativ “Middle School Redesign (MSR)” (Redevlopman Lekòl Mwayen) Distri a, ki fèt pou satisfè bezwen patikilye pwofesè yo ak elèv yo.

 

Sipèentandan Lekòl yo Jose L. Dotres, Manm Konsèy Lekòl pou Distri 8 Monica Colucci, Chèmann Komisyon Konsèy Lekòl la Mari Tere Rojas, Direktè Egzekitif CFPNCG a Britton Banowsky, Ofisyèl Anchèf Komite Orange Bowl la Eric Poms, Manm Komite Orange Bowl la ak ansyen Prezidan Jeff Rubin te patisipe nan seremoni koupe riban an.

 

Pou dènye enfòmasyon yo an Kreyòl, silvouplè branche sou Radyo Lekòl lendi - vandredi a 9è diswa sou WLRN 91.3 FM, ak mèkredi 10:30 dimaten sou WSRF 1580AM, e 6è diswa sou RCH 23 1610AM.

 

Silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la sou aparèy iPhone oubyen Android ou. Suiv nou sou Twitter nan @mdcps ak @suptdotres, sou Instagram nan @miamischools e @suptdotres, sou Facebook nan MiamiSchools.


# # #

23-VSP/75/AR/RD/CM

Follow us