Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
8/31/2023
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Kat (4) Lekòl Segondè M-DCPS Pami 100 Meyè Lekòl nan Peyi a Selon U.S. News & World Report

Magazin ‘U.S. News & World Report’ publiye lis anyèl meyè lekòl nan peyi a, e “Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS)” (Lekòl Leta Miami-Dade County) se lidè ankò nan Florid. ‘M-DCPS’ gen 93 leko`l tradisyonèl ak leko`l magnet sou lis la, ki gen ladan kat (4) leko`l segonde` ki pami 100 meyè leko`l nan peyi a e nèf (9) ki pami 20 meyè leko`l nan Florid. Sa gen ladan “School for Advanced Studies (SAS)” (Leko`l pou Etid Avanse), ki se meyè leko`l nan Florid, e twazyèm nan tout peyi a.

 

Lis U.S. News & World Report pou Meyè Lekòl Segondè Ozetazini pou 2023 a baze sou revizyon prèske 25,000 leko`l segonde` tradisyonèl, lekòl magnet ak lekòl ‘charter’ (Lekòl Endepandan yo) nan tout 50 eta yo ansanm ak ‘District of Columbia’.

 

Magazin nan itilize yon analiz an sis etap pou analize tout leko`l yo, tankou egzamen “Advanced Placement (AP)” (Plasman Avanse) ak egzamen “International Baccalaureate (IB)” (Bakaloreya Entènasyonal), pèfòmans leko`l, metriz nan matematik ak lekti, to gradyasyon ak eka nan akonplisman ele`v yo.

 

Gen kat (4) lekòl M-DCPS yo rekonèt pami 100 meyè lekòl nan peyi a:

#3        School for Advanced Studies (Tout senk (5) kanpous yo)

#46      Marine Academy of Science & Technology (MAST@FIU) Florida International University

#86      Design & Architecture Senior High School (DASH)

#87      Jose Marti Mast 6-12 Academy

 

Nine M-DCPS schools ranked among Florida’s top 20:

Gen nèf (9) lekòl M-DCPS ki klase pami 20 meyè lekòl nan Florid:

#1        School for Advanced Studies (Tout senk (5) kanpous yo)

#5        MAST@FIU

#9        DASH

#10      Jose Marti MAST 6-12 Academy

#12      International Studies Preparatory Academy

#13      iPreparatory Academy (iPrep)

#14      Young Women’s Preparatory Academy

#17      Maritime & Science Technology (MAST) Academy

#18      Terra Environmental Research Institute

 

Pou yon list konplè vizite, www.usnews.com/education/best-high-schools/national-rankings.

 

Pou dènye enfòmasyon yo an Kreyòl, silvouplè branche sou Radyo Lekòl lendi - vandredi a 9è diswa sou WLRN 91.3 FM, ak mèkredi 10:30 dimaten sou WSRF 1580AM, e 6è diswa sou RCH 23 1610AM.

 

Silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la sou aparèy iPhone oubyen Android ou. Suiv nou sou X, nou te konnen sou non Twitter, @mdcps ak @supdotres, sou Instagram nan @miamischools ak @suptdotres, e sou Facebook nan MiamiSchools


# # #

23-VSP/016/HD/RD/CM

Follow us