Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
8/31/2023
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

M-DCPS Anonse L ap Kontinye ak Sèvis Repa Apre Lekòl pou 2023-2024

“Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS)” (Lekòl Leta Miami-Dade County) ofri “Afterschool Meals Program” (Pwogram Manje Apre Lekòl), yon eleman ki fè pati “Child Care Food Program” (Pwogram Manje pou Swen Timoun) “U.S. Department of Agriculture (USDA)” (Depatman Agrikilti Etazini), ki kontan anonse l ap kontinye ak sèvis li yo nan plis pase 250 lekòl.

 

Pwogram repa apre lekòl la asire elèv ki patisipe nan pwogram edikatif regilye apre lekòl oswa pwogram aktivite anrichisman yo resevwa nitrisyon yo bezwen pou yo aprann e devlope. Repa apre lekòl yo dwe satisfè tout egzijans USDA epi yo dwe gen ladan fwi ak legim fre. Yo bay manje a gratis pou timoun ki enskri nan pwogram apre lekòl yo, kèlkeswa ras, koulè, orijin nasyonal, sèks (ki gen ladan idantite sèks gason oswa fi ak oryantasyon seksyèl), andikap, oswa laj.

 

Nou mete anba a lis Lekòl M-DCPS ki ap patisipe nan pwogram sa a pou ane eskolè 2023-2024 la. Nouvo pwogram edikasyon oswa pwogram anrichisman yo ka mande repa apre lekòl pou elèv ki enskri nan pwogram yo lè yo kontakte Depatman Manje ak Nitrisyon M-DCPS la.

 

Avi USDA:

Daprè lwa federal sou dwa sivil ak règleman dwa sivil ak règ “U.S. Department of Agriculture (USDA)” (Depatman Agrikilti Etazini), enstitisyon sa a gen entèdiksyon pou l fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks (ki gen ladan idantite sèks gason oswa fi ak  oryantasyon seksyèl), andikap, laj, reprezay oswa vanjans pou aktivite dwa sivil yon moun te fè anvan.

 

Enfòmasyon sou pwogram yo ka disponib nan lòt lang ki pa Anglè. Moun ki gen andikap ki bezwen lòt mwayen kominikasyon pou jwenn enfòmasyon sou pwogram nan (pa egzanp, Bray, gwo lèt, kasèt odyo, Lang Siy Ameriken), dwe kontakte ajans leta oswa ajans lokal ki responsab pou administre pwogram nan oswa USDA TARGET Center nan (202) 720-2600 (vwa ak TTY) oswa kontakte USDA atravè “Federal Relay Service” (Sèvis Relè Federal la) nan (800) 877-8339.

 

Pou pote yon plent kont diskriminasyon nan pwogram nan, moun ki pote plent la dwe ranpli fòm AD-3027 Fòmilè pou Plent Kont Diskriminasyon nan Pwogram USDA a nan, https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf rele nan nenpòt biwo USDA, nan (866) 632-9992, oswa ekri yon lèt ki adrese bay USDA. Lèt la dwe genyen non moun ki pote plent la, adrès, nimewo telefòn li, ak yon deskripsyon ekri sou aksyon diskriminatwa li di yo fè sou li a ak ase detay pou enfòme “Assistant Secretary for Civil Rights (ASCR)” (Asistan Sekretè Dwa Sivil la) sou diskriminasyon yo ak dat plent vyolasyon dwa sivil li di yo fè sou li a. Moun nan dwe remèt Fòm AD-3027 la ki ranpli oswa lèt la bay USDA nan:

 

  1. Lapòs:

U.S. Department of Agriculture

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights

1400 Independence Avenue, SW

Washington, D.C. 20250-9410; oswa

2.    Faks:

(833) 256-1665 oswa (202) 690-7442; oswa

3.    Imèl:

program.Intake@usda.gov

 

Founisè Enstitisyon sa a bay tout moun opòtinite egal-ego.

 

 

LIS LEKÒL YO

Ada Merritt K-8 Ctr.

Lake Stevens MS

Agenoria S. Paschal / Olinda ES.

Lakeview ES

Air Base K-8 Ctr.

Lamar Louise Curry MS

Amelia Earhart ES

Laura C. Saunders ES

Andover MS

Lawton Chiles MS

Andrea Castillo K-8 Ctr.

Leewood K-8 Ctr.

Arch Creek ES

Leisure City K-8 Ctr.

Arcola Lake ES

Lenora B. Smith ES

Arthur & Polly Mays Conservatory Of The Arts

Liberty City ES

Auburndale ES

Lillie C. Evans K-8 Ctr.

Aventura Waterways K-8 Ctr.

Linda Lentin K-8 Ctr.

Avocado ES

Lorah Park ES

Banyan ES

Ludlam ES

Barbara Hawkins ES

M. A. Milam K-8 Ctr.

Bel-Aire ES

M. S. Douglas ES

Ben Sheppard ES

Madie Ives K-8 Preparatory Academy

Benjamin Franklin K-8 Ctr.

Madison MS

Bent Tree ES

Mae M. Walters ES

Biscayne Beach ES

Mandarin Lakes K-8 Academy

Blue Lakes ES

Maya Angelou ES

Bob Graham Educational Ctr.

Meadowlane ES

Booker T. Washington SHS

Melrose ES

Bowman Ashe/Doolin K-8 Academy

Miami Arts Studio At Zelda Glazer

Brentwood ES

Miami Beach Fienberg/Fisher K-8

Broadmoor ES

Miami Beach Nautilus MS

Brownsville MS

Miami Beach South Pointe ES

Bunche Park ES

Miami Beach SHS

Calusa ES

Miami Carol City SHS

Campbell Drive K-8 Ctr.

Miami Edison SHS

Caribbean K-8 Ctr.

Miami Gardens ES

Carol City ES

Miami Heights ES

Carol City MS

Miami Jackson SHS

Carrie P. Meek / Westview K-8 Ctr.

Miami Lakes K-8 Ctr.

Chapman Partnership North

Miami Northwestern SHS

Chapman Partnership South

Miami Shores ES

Charles D. Wyche Jr. ES

Miami Southridge SHS

Charles Hadley ES

Miami Springs ES

Charles R. Drew K-8 Ctr.

Miami Springs MS

Christina Eve ES

Miami Sunset SHS

Citrus Grove K-8 Ctr.

Morningside K-8 Academy

Claude Pepper ES

Myrtle Grove K-8 Ctr.

Coconut Grove ES

Nathan B. Young ES

Coconut Palm K-8 Academy

Natural Bridge ES

Comstock ES

Norland ES

Coral Gables Prep Academy

Norland MS

Coral Park ES

Norma Butler Bossard ES

Coral Reef ES

North Beach ES

Coral Terrace ES

North County K-8 Ctr.

Coral Way K-8 Ctr.

North Dade MS

Crestview ES

North Dade Ctr. for Modern Languages

Cutler Bay Academy

North Glade ES

Cutler Ridge ES

North Hialeah ES

Cypress ES

North Miami ES

Dante Fascell ES

North Miami MS

David Fairchild ES

North Miami SHS

David Lawrence K-8 Ctr.

North Twin Lakes ES

Devon Aire K-8 Ctr.

Norwood ES

Dr. Tony Bilbao Preparatory Academy

Oak Grove ES

Dr. Carlos Finlay ES

Ojus ES

Dr. Edward L. Whigham ES

Oliver Hoover ES

Dr. Frederica S. Wilson /Skyway ES

Olympia Heights ES

Dr. Gilbert L. Porter ES

Orchard Villa ES

Dr. Henry E. Perrine Academy of the Arts

Palm Lakes ES

Dr. Henry W. Mack / West Little River K-8 Ctr.

Palm Springs ES

Dr. Manuel C. Barreiro ES

Palm Springs North ES

Dr. Robert B. Ingram ES

Palmetto ES

Dr. Rolando Espinosa K-8 Ctr.

Palmetto MS

E. W. F. Stirrup ES

Parkview ES

Earlington Heights ES

Parkway ES

Edelculp, Norman/Sunny Isles Beach K-8

Paul Bell MS

Edison Park K-8 Ctr.

Paul L. Dunbar K-8 Ctr.

Emerson ES

Phyllis Ruth Miller ES

Eneida Hartner ES

Phyllis Wheatley ES

Ernest R Graham K-8 Academy

Pine Lake ES

Ethel Beckham ES

Pine Villa ES

Eugenia B. Thomas K-8 Ctr.

Pinecrest ES

Everglades K-8 Ctr.

Poinciana Park ES

Everglades Village

Ponce De Leon MS

Fairlawn ES

Rainbow Park ES

Felix Varela SHS

Redland ES

Flagami ES

Redland Labor Camp

Flamingo ES

Redland MS

Florida City ES

Redondo ES

Frances S. Tucker ES

Richmond Heights MS

Frank C. Martin K-8 Ctr.

Riverside ES

Frederick Douglass ES

Riviera MS

Fulford ES

Robert Morgan SHS

Gateway Environmental K-8 Ctr.

Robert Russa Moton ES

George W. Carver ES

Rockway ES

Georgia J. Ayers MS

Rockway MS

Gertrude K. Edelman/Sabal Palm ES

Royal Green ES

Glades MS

Royal Palm ES

Gloria Floyd ES

Rubén Darío MS

Golden Glades ES

Ruth K. Broad / Bay Harbor K-8 Center

Goulds ES

Santa Clara ES

Gratigny ES

Scott Lake ES

Greenglade ES

Seminole ES

Greynolds Park ES

Shadowlawn ES

Gulfstream ES

Shenandoah ES

Henry Filer MS

Silver Bluff ES

Henry M. Flagler ES

Snapper Creek ES

Henry Reeves ES

South Dade Labor Camp

Henry West Laboratory

South Dade MS

Hialeah Gardens ES

South Hialeah ES

Hialeah MS

South Miami Heights ES

Hibiscus ES

South Miami K-8 Center

Holmes ES

South Miami MS

Homestead MS

South Miami SHS

Homestead SHS

Southside ES

Horace Mann MS

Southwest Miami SHS

Howard Drive ES

Spanish Lake ES

Howard McMillan MS

Springview ES

Hubert O. Sibley K-8 Academy

Sunset ES

iPreparatory Academy

Sunset Park ES

Irving and Beatrice Peskoe K-8 Ctr.

Sweetwater ES

Jack D. Gordon ES

Sylvania Heights ES

James H. Bright/J. W. Johnson ES

Thomas Jefferson/Biscayne Gardens K-8 Academy

Jane Roberts K-8 Ctr.

Toussaint L'Ouverture ES

Jesse J. McCrary Jr. ES

Treasure Island ES

Joe Hall ES

Tropical ES

Joella C. Good ES

Twin Lakes ES

John F. Kennedy MS

Van E. Blanton ES

John Ferguson SHS

Village Green ES

John G. Dupuis ES

Vineland ES

John I. Smith K-8 Ctr.

Virginia Boone/Highland Oaks ES

Johnnie M. Parris/Colonial Drive ES

Wesley Matthews ES

Jorge Mas Canosa MS

West Hialeah Gardens ES

Jose De Diego MS

West Homestead K-8 Ctr.

Jose Marti 6-12 Academy

West Lakes Prep Academy

Kelsey L. Pharr ES

West Miami MS

Kendale ES

Westland Hialeah SHS

Kendale Lakes ES

Whispering Pines ES

Kendall Square K-8 Ctr.

William Lehman ES

Kensington Park ES

William H. Turner Tech Arts HS

Kenwood K-8 Ctr.

Winston Park K-8 Ctr.

Key Biscayne K-8 Ctr.

Young Men’s Prep Academy

Kinloch Park ES

Young Women’s Prep Academy

Lake Stevens ES

Zora Neale Hurston ES

 

Pou dènye enfòmasyon yo an Kreyòl, silvouplè branche sou Radyo Lekòl lendi - vandredi a 9è diswa sou WLRN 91.3 FM, ak mèkredi 10:30 dimaten sou WSRF 1580AM, e 6è diswa sou RCH 23 1610AM.

 

Silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la sou aparèy iPhone oubyen Android ou. Suiv nou sou X, nou te konnen sou non Twitter, @mdcps ak @supdotres, sou Instagram nan @miamischools ak @suptdotres, e sou Facebook nan MiamiSchools


# # #

23-VSP/015/HD/RD/CM

Follow us