Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
9/8/2023
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Komisyon Konsèy Lekòl Miami-Dade la Apwouve Bidjè Pou Ane Fiskal 2023-2024 la

Mèkredi swa, Komisyon Konsèy Lekòl Miami-Dade la te apwouve yon bidjè ki gen plis pase $7 milya pou ane fiskal 2023-2024 la, bidjè sa a mete priyorite sou depans nan domèn sante mantal ak byennèt emosyonèl elèv yo, pou ofri sèvis enpòtan pou elèv ki gen andikap epi asire sekirite nan lekòl ansanm ak pwoteksyon elèv ak pwofesè yo.

 

Nou te ranfòse bidjè 2023-2024 la avèk plis pase $1 milya dola nan fon estimilis federal, ki se yon repons sou rezilta enpak pandemi an. Malgre yon chanjman nan pousantaj la, soti nan 6,589 rive 6,699, kantite milyèm n ap itilize kounye a se pousantaj ki pi ba nan plis pase 40 ane.

 

Chèman Komisyon Konsèy Lekòl la, Madan Mari Tere Rojas di: "Bidjè sa a reflete gwo efò travay Konsèy Lekòl la ak angajman nou pou pwoteksyon ak sekirite elèv ak anplwaye nou yo, entegrite ansèyman ak aprantisaj, siksè elèv, priyorize sou sante mantal ansanm ak respè pou kontribyab nan kominote nou an. Mèsi anpil a kòlèg Komisyon Konsèy Lekòl mwen yo ak Sipèentandan Lekòl yo pou tenasite san parèy ak devouman yo demontre pou distri lekòl nou an.”

 

Anplis, pasaj gwo referandòm nan mwa novanm pase a, ki se yon demonstrasyon sipò inebranlab kominote a, vle di distri lekòl la ka kontinye fè envestisman dirab nan salè pwofesè yo, men pi enpòtan toujou, nan pwoteksyon ak sekirite elèv yo.

 

Sipèentandan Lekòl Leta Miami-Dade County, Dtè. Jose L. Dotres di "Mwen fyè de priyorite ki reflete nan bidjè sa a, ki se pwoteksyon sante ak byennèt elèv ak anplwaye yo, ansanm ak estabilite finansye distri lekòl nou an.”

 

Pou dènye enfòmasyon yo an Kreyòl, silvouplè branche sou Radyo Lekòl lendi - vandredi a 9è diswa sou WLRN 91.3 FM, ak mèkredi 10:30 dimaten sou WSRF 1580AM, e 6è diswa sou RCH 23 1610AM.

 

Silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la sou aparèy iPhone oubyen Android ou. Suiv nou sou X, nou te konnen sou non Twitter, nan @mdcps ak @suptdotres, sou Instagram nan @miamischools e @suptdotres, sou Facebook nan MiamiSchools.


# # #

23-VSP/017/HD/RD/CM

Follow us