Users
Social media
Contact information
Address

MDCPS: 1450 NE 2nd Ave,
Miami, FL 33132 - United States

Email

webmaster@dadeschools.net

Phone

(305) 995-1000
(For Non Technical Questions Only)

MDCPS Office of Communications Banner
POU DIFIZE IMEDYATMAN
10/18/2023
KONTAK:  Simone Degraff
Miami-Dade County Public Schools
305-995-4247

Elèv Lekòl Leta Miami-Dade County Yo Kontinye Briye Nan Egzamen Plasman Avanse Yo

“The College Board” (Komisyon Kolèj la) pibliye rezilta pou egzamen “Advanced Placement (AP)” (Plasman Avanse) 2023 yo. Avèk 61 pousan elèv ki fè nòt kalifikatif twa oswa pi wo, “Miami-Dade County Public Schools (M-DCPS)” (Lekòl Leta Miami-Dade County) te montre rezilta remakab nan nivo pèfòmans li ki depase nivo eta a avèk prèske senk pwen pousantaj. 

 

Pwogram ‘AP’ a ofri elèv yo opòtinite pou yo fini etid nivo kolèj yo nan 38 kou nan domèn tankou ar, syans sosyal, lang, syans, literati, matematik ak syans enfòmatik. Yo rekòmande pou elèv yo pran kredi kolèj si yo fè nòt twa oswa pi wo sou yon sistèm echèl senk pwen nan egzamen ki fè koresponn ak egzamen ‘AP’ yo. 

 

Analiz ki anba a prezante done sou tandans administrasyon egzamen AP yo nan M-DCPS, soti Me 2018 rive Me 2023:

 

Pousantaj Nòt Kalifikasyon nan Egzamen AP pou M-DCPS

2018

2019

2020*

2021**

2022

2023

55 pousan

57 pousan

65 pousan

51 pousan

58 pousan

61 pousan

 

* Yo te administre egzamen AP pou ane 2020 an lakay pandan lekòl yo te fèmen. Egzamen yo te fèt sou entènèt avèk liv ouvè nan yon fason abreje.

 

** Yo te adminstre egzamen AP pou ane 2021 an nan fason tradisyonèl; sepandan, anpil elèv te gen entèripsyon nan enstiksyon edikasyonèl yo pou ane lekòl 2020-2021 an akòz pandemi an.

 

Men kèk pwen estatistik nou souliye:

 

·         Avèk plis pase 28,160 elèv k ap pran egzamen AP an 2023, kantite total elèv ki ap pran egzamen AP a ki fè nòt kalifikatif yo te ogmante de senk pousan, soti nan 28,046 an 2018 pou rive 29,581 an 2023. 

 

·         Pami sou-gwoup Ameriken orijin Afriken, pousantaj elèv ki fè nòt twa oswa pi wo ogmante de sèt pwen pousantaj, soti nan 34 pousan an 2018 rive 41 pousan an 2023.

 

·         Pami sou-gwoup Ispanik la, pousantaj elèv ki fè nòt twa oswa pi wo te ogmante de sis pwen pousantaj, soti 56 pousan an 2018 rive 62 pousan an 2023. 

 

·         Finalman, an 2023, 313 elèv M-DCPS te resevwa yon diplòm ‘AP Capstone’, ki se yon ogmantasyon de 79 pousan parapò ak 175 an 2018. Se elèv ki fè nòt twa oswa pi wo nan sis (6) kou AP, ki gen ladan ‘AP Research’ ak ‘AP Seminar’ yo bay Diplòm ‘AP Capstone’ nan.


Pou dènye enfòmasyon yo an Kreyòl, silvouplè branche sou Radyo Lekòl lendi - vandredi a 9è diswa sou WLRN 91.3 FM, ak mèkredi 10:30 dimaten sou WSRF 1580AM, ak 6è diswa sou RCH 23 1610AM.

 

Silvouplè telechaje aplikasyon mobil Dadeschools la sou Aparèy iPhone oswa Android ou. Suiv nou sou X, nou te konnen sou non Twitter, nan @mdcps ak @suptdotres, sou Instagram nan @miamischools ak @suptdotres, sou Facebook nan MiamiSchools.


# # #

23/VSP/024/HD/RD/CM

Follow us